Διεύθυνση Διαχείρισης Διαγωνιστικών Διαδικασιών

Διεύθυνση Διαχείρισης Διαγωνιστικών Διαδικασιών

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Διαγωνιστικών Διαδικασιών αποτελεί υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, σύμφωνα με το Π.Δ. 5/2022 (Α’ 15) «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων».

Επιχειρησιακοί στόχοι

Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης είναι η διενέργεια διαγωνιστικών διαδικασιών και η υλοποίηση και παρακολούθηση συμβάσεων κεντρικών αγορών και επικουρικών αγορών για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών επιδιώκοντας την εξοικονόμηση πόρων και την ταχεία ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών αξιοποιώντας κατάλληλες τεχνικές και ηλεκτρονικά εργαλεία. Στο πλαίσιο αυτό μεριμνά ιδίως για:

 

α) Την τήρηση του Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης καθώς και την σύνταξη των τευχών διακηρύξεων διενέργειας κεντρικών αγορών ή παροχής επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών από τη Γενική Διεύθυνση.

 

β) Την υποστήριξη και τη διενέργεια των διαγωνιστικών διαδικασιών της περ. α’ αξιοποιώντας μεθόδους προμηθειών, όπως οι συμφωνίες – πλαίσιο και οι ηλεκτρονικές τεχνικές αγορών, όπως τα Δυναμικά Συστήματα Αγορών, οι Ηλεκτρονικοί Κατάλογοι, οι Ηλεκτρονικοί Πλειστηριασμοί ή τα εργαλεία των Δημοσίων Συμβάσεων Καινοτομίας και των προεμπορικών δημοσίων συμβάσεων.

 

γ) Την επεξεργασία και την ανάλυση των δεδομένων του ΕΣΗΔΗΣ και του ΚΗΜΔΗΣ για την παροχή πληροφόρησης και την εξαγωγή γνώσης για την τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών στην Ελλάδα.

Αρμοδιότητες

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται στα τμήματά της ως εξής: 

Διεύθυνση Διαχείρισης Διαγωνιστικών Διαδικασιών

Προϊστάμενος:
Παναγιώτης Σπάθαρης
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
pspatharis@mindev.gov.gr

α) Διαγωνισμών για Αγαθά και Υπηρεσίες

αα) Η σύνταξη των τευχών των διακηρύξεων για τη διενέργεια κεντρικών αγορών ή την παροχή επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών από τη Γενική Διεύθυνση για αγαθά και υπηρεσίες, εκτός του μηχανολογικού και του ηλεκτρονικού εξοπλισμού, και η υποστήριξη και η διενέργεια των διαγωνιστικών διαδικασιών.

 

αβ) Η υποβολή αιτημάτων στις αρμόδιες υπηρεσίες για τη δέσμευση των απαιτούμενων πιστώσεων πριν την έκδοση της διακήρυξης.

 

αγ) Η μέριμνα για τη δημοσίευση προκηρύξεων και κάθε μορφής ανακοινώσεων στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και στο ΚΗΜΔΗΣ για τις διαδικασίες ανάθεσης σύμβασης που διενεργούνται από το τμήμα.

 

αδ) Η παρακολούθηση του έργου των Επιτροπών Παραλαβής των συμβάσεων προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του τμήματος και εκτελούνται από τη Διεύθυνση.

 

αε) Η συγκρότηση και η τήρηση του Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης, με το περιεχόμενο που ορίζεται από τον νόμο, καθώς και στοιχείων σχετικά με την εκτέλεση και διαχείριση των συμβάσεων που συνάπτονται από τη Γενική Διεύθυνση στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ως ΕΚΑΑ για τις συμβάσεις προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του τμήματος.

Τμήμα Διαγωνισμών για Αγαθά και Υπηρεσίες

Προϊσταμένη:
Δήμητρα Λαμπροπούλου
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
dlampropoulou@mindev.gov.gr

β) Διαγωνισμών Μηχανολογικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

βα) Η σύνταξη των τευχών των διακηρύξεων για τη διενέργεια κεντρικών αγορών ή την παροχή επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών από τη Γενική Διεύθυνση για τα αγαθά της αρμοδιότητας του τμήματος, και η υποστήριξη και η διενέργεια των διαγωνιστικών διαδικασιών.

 

ββ) Η υποβολή αιτημάτων στις αρμόδιες υπηρεσίες για τη δέσμευση των απαιτούμενων πιστώσεων πριν την έκδοση της διακήρυξης.

 

βγ) Η μέριμνα για τη δημοσίευση προκηρύξεων και κάθε μορφής ανακοινώσεων στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και στο ΚΗΜΔΗΣ για τις διαδικασίες ανάθεσης σύμβασης που διενεργούνται από το τμήμα.

 

βδ) Η παρακολούθηση του έργου των Επιτροπών Παραλαβής των συμβάσεων προμήθειας αγαθών που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του τμήματος και εκτελούνται από τη Διεύθυνση.

 

βε) Η συγκρότηση και η τήρηση του Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης, με το περιεχόμενο που ορίζεται από τον νόμο, καθώς και στοιχείων σχετικά με την εκτέλεση και διαχείριση των συμβάσεων που συνάπτονται από τη Γενική Διεύθυνση στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ως ΕΚΑΑ για τις συμβάσεις προμήθειας αγαθών της αρμοδιότητας του τμήματος

Τμήμα Διαγωνισμών Μηχανολογικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

Προϊσταμένη:
Άννα Αναγνώστου
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
aanagnostou@mindev.gov.gr

γ) Διαχείρισης Συμφωνιών – Πλαίσιο και Ηλεκτρονικών Καταλόγων

γα) Η σύνταξη των προσκλήσεων για τη διενέργεια των διαγωνιστικών διαδικασιών που διενεργούνται δυνάμει συμφωνίας – πλαίσιο (call-offs) που έχει συναφθεί από τη Γενική Διεύθυνση στο πλαίσιο της διενέργειας κεντρικών αγορών ή της παροχής επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών από τη Γενική Διεύθυνση για αγαθά και υπηρεσίες.

 

γβ) Η διενέργεια και η διαχείριση των διαγωνιστικών διαδικασιών που διενεργούνται δυνάμει συμφωνίας – πλαίσιο (call-offs) που έχει συναφθεί από τη Γενική Διεύθυνση στο πλαίσιο της διενέργειας κεντρικών αγορών ή της παροχής επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών από τη Γενική Διεύθυνση για αγαθά και υπηρεσίες, μέχρι και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

 

γγ) Η υποβολή αιτημάτων στις αναθέτουσες αρχές που συμμετέχουν ως αγοραστές στις συμφωνίες – πλαίσιο που συνάπτονται για τη δέσμευση της απαιτούμενης πίστωσης πριν την έκδοση της πρόσκλησης για τη διενέργεια των διαγωνιστικών διαδικασιών που διενεργούνται δυνάμει συμφωνίας – πλαίσιο (call-offs).

 

γδ) Η διαχείριση του εργαλείου των ηλεκτρονικών καταλόγων, οι διαδικασίες ανάθεσης σύμβασης που διεξάγονται μέσω αυτού και ο συντονισμός των απαιτούμενων ενεργειών.

 

γε) Η σύνταξη απολογιστικών αναφορών για την πορεία εκτέλεσης των συμφωνιών – πλαίσιο και των διαδικασιών ανάθεσης σύμβασης μέσω ηλεκτρονικών καταλόγων.

 

γστ) Η μέριμνα για την έγκαιρη προειδοποίηση της Γενικής Διεύθυνσης και των συλλογικών γνωμοδοτικών οργάνων, επιτροπών, αξιολόγησης και διενέργειας διαγωνισμών των συμφωνιών – πλαίσιο προκειμένου για ανάγκες τροποποίησης των συμβάσεων σε ισχύ ή την ενεργοποίηση δικαιωμάτων προαίρεσης εκ μέρους της Γενικής Διεύθυνσης.

 

γζ) Η μέριμνα για την κοινοποίηση των συναφθεισών συμφωνιών – πλαίσιο στις αναθέτουσες αρχές που συμμετέχουν σε αυτές ως αγοραστές.

Τμήμα Διαχείρισης Συμφωνιών – Πλαίσιο και Ηλεκτρονικών Καταλόγων

Προϊσταμένη:
Σοφία Σαράντου
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
sarantou@mindev.gov.gr