ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ
Θεσμικο πλαισιο ΥΜΣ - Γενικες πληροφοριες

Α. Θεσμικό Πλαίσιο

Νομοθεσία

Ν. 4919/2022 – ΜΕΡΟΣ Β’ – ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ”

1. Με τα άρθρα 7 έως και 14 ρυθμίζονται οι διαδικασίες σύστασης εταιρειών και ειδικότερα:

α) της Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.) του ν. 4548/2018    (Α΄ 104),

β) της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) του ν. 3190/1955 (Α΄ 91),

γ) της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.) του ν. 4072/2012 (Α΄ 86),

δ) της Ομόρρυθμης και Ετερόρρυθμης (απλής ή κατά μετοχές) Εταιρείας του ν. 4072/2012,

ε) του Αστικού Συνεταιρισμού του ν. 1667/1986          (Α΄ 196), στον οποίο περιλαμβάνονται ο Πιστωτικός, ο Οικοδομικός Συνεταιρισμός και η Ενεργειακή Κοινότητα,

στ) της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.ΕΠ.) και του Συνεταιρισμού Εργαζομένων του     ν. 4430/2016 (Α΄ 205),

ζ) του Κοινωνικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης (Κοιν.Σ.Π.Ε.) του άρθρου 12 του ν. 2716/1999          (Α΄ 96),

η) της Αστικής Εταιρείας, με οικονομικό σκοπό του άρθρου 784 ΑΚ και του άρθρου 270 του ν. 4072/2012,

θ) του Ευρωπαϊκού Ομίλου Οικονομικού Σκοπού του Κανονισμού (ΕΟΚ) 2137/1985 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουλίου 1985, «σχετικά με την ίδρυση Ευρωπαϊκού Ομίλου Οικονομικού Σκοπού (ΕΟΟΣ)» (L 199, διορθωτικό L 247) που έχει την έδρα του στην ημεδαπή,

ι) της Ευρωπαϊκής Εταιρείας του Κανονισμού (ΕΚ) 2157/2001 του Συμβουλίου, της 8ης Οκτωβρίου 2001, «περί του καταστατικού της ευρωπαϊκής εταιρείας (SE)» (L 294) που έχει την έδρα της στην ημεδαπή,

ια) της Ευρωπαϊκής Συνεταιριστικής Εταιρείας του Κανονισμού (ΕΚ) 1435/2003 του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003, «περί του καταστατικού της ευρωπαϊκής συνεταιριστικής εταιρείας» (L 207) που έχει την έδρα της στην ημεδαπή, και

ιβ) της Κοινοπραξίας του άρθρου 293 του ν. 4072/ 2012.

 

2. Από το πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 εξαιρούνται οι εταιρείες:

α) η σύσταση των οποίων προέρχεται από κάθε είδους μετασχηματισμό, δηλαδή σύσταση νέας εταιρείας κατόπιν μετατροπής, διάσπασης ή συγχώνευσης υπαρχουσών εταιρειών,

β) για τη λειτουργία των οποίων απαιτείται άδεια από αρμόδια διοικητική αρχή και ιδίως οι  ασφαλιστικές και αντασφαλιστκές επιχειρήσεις, υπό την έννοια της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/2016 (Α΄ 13), τα πιστωτικά και τα χρηματοδοτικά ιδρύματα, και

γ) οι αθλητικές ανώνυμες εταιρείες.

1. Η σύσταση εταιρείας μπορεί να λαμβάνει χώρα στην υπηρεσία της παρ. 2 ή ηλεκτρονικά, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 12.

 

2. Ως «Υπηρεσία μίας στάσης (Υ.Μ.Σ.)» για τη σύσταση εταιρειών ορίζονται, κατά περίπτωση:

α) η Υ.Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, της υποπερ. αα) της περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 20, για τη σύσταση των εταιρειών:

αα) δημόσιου ενδιαφέροντος κατά την έννοια της περ. ιβ) του άρθρου 2 του ν. 4548/2018 (Α΄ 104),

αβ) που προβλέπονται ρητά από διάταξη νόμου και δεν απαιτούν προηγούμενη έγκριση από δημόσια αρχή.

β) η Υ.Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, της υποπερ. αβ) της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 20 για τη σύσταση των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων, των Συνεταιρισμών Εργαζομένων και των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης,

γ) οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των επιμελητηρίων της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 20, για τη σύσταση εταιρείας που πραγματοποιείται με πρότυπο καταστατικό ή πρότυπο καταστατικό με πρόσθετο περιεχόμενο, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13, ανεξάρτητα από τον τόπο της έδρας ή της εγκατάστασης της εταιρείας και

δ) οι πιστοποιημένοι συμβολαιογράφοι που έχουν εξουσιοδοτηθεί να λειτουργούν ως Υ.Μ.Σ. και έχουν ενταχθεί στο μητρώο πιστοποιημένων χρηστών Υ.Μ.Σ. για τη σύσταση εταιρείας που περιβάλλεται τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου.

1. Για τη σύσταση μίας εταιρείας μέσω Υ.Μ.Σ. οι ενδιαφερόμενοι ιδρυτές, ή το πρόσωπο που είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένο για τον σκοπό αυτόν, προβαίνουν με έγχαρτο ή ηλεκτρονικό τρόπο, στις ακόλουθες ενέργειες:

α) Υποβάλλουν νομίμως υπογεγραμμένη την πρότυπη αίτηση, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης της παρ. 2 του άρθρου 57, και τα λοιπά νομιμοποιητικά έγγραφα, στοιχεία και δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση,

β) υποβάλλουν στην Υ.Μ.Σ. νομίμως υπογεγραμμένη την εταιρική σύμβαση ή το καταστατικό της εταιρείας,

γ) καταβάλλουν το τέλος Ενιαίου Κόστους Σύστασης της παρ. 1 του άρθρου 14 και, στην περίπτωση που η υπό σύσταση εταιρεία είναι ανώνυμη, το τέλος υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού του άρθρου 45 του ν. 3959/2011 (Α΄ 93).

 

2. Αν συμμετέχουν στην υπό σύσταση εταιρεία ως εταίροι ή μέλη διοίκησης της εταιρείας, αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, που δεν διαθέτουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, αυτός αποδίδεται από τις Υ.Μ.Σ. μέσω διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων Υ.Μ.Σ. και TAXIS.

 

3. Η προηγούμενη γνωστοποίηση ή έγκριση οικονομικής δραστηριότητας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον ν. 4442/2016 (Α΄ 230), δεν αποτελεί προϋπόθεση για τη σύσταση της εταιρείας.

 

4. Την ίδια ή το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την παραλαβή της αίτησης, των στοιχείων και των εγγράφων που απαιτούνται για τη σύσταση της εταιρείας, η Υ.Μ.Σ.:

α) Ελέγχει τη νομιμοποίηση του αιτούντος να αιτηθεί τη σύσταση της εταιρείας και ιδίως,  μέσω διαλειτουργικότητας με το TAXIS, ελέγχει αν ο Α.Φ.Μ. είναι απενεργοποιημένος ή ανήκει σε θανόντα,

β) ελέγχει την πληρότητα και τη νομιμότητα των υποβαλλόμενων από τον αιτούντα στοιχείων και εγγράφων και την εταιρική σύμβαση ή το καταστατικό ως προς τα στοιχεία που δύνανται να επιφέρουν ακυρότητα της σύστασης της εταιρείας,

γ) διενεργεί προέλεγχο της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου, εφόσον δεν έχει προηγηθεί από τον υπόχρεο προδέσμευση επωνυμίας, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 55, και προβαίνει στην έγκριση χρήσης αυτών, μέσω της πρόσβασης στο Μητρώο Επωνυμιών και Διακριτικών Τίτλων του άρθρου 53,

δ) ελέγχει την καταβολή του τέλους Ενιαίου Κόστους Σύστασης και, εφόσον πρόκειται για ανώνυμη εταιρεία, του τέλους υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού του άρθρου 45 του ν. 3959/2011.

 

5. Αν από τον έλεγχο που διενεργεί η Υ.Μ.Σ. προκύψει ότι η αίτηση, τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, η εταιρική σύμβαση ή το καταστατικό ή η προτεινόμενη επωνυμία ή ο διακριτικός τίτλος δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να προβούν εγγράφως στις αναγκαίες διευκρινίσεις, διορθώσεις ή συμπληρώσεις εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη λήψη της πρόσκλησης. Αν η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει άπρακτη ή τα στοιχεία, παρά την εμπρόθεσμη υποβολή τους, εξακολουθούν να μην πληρούν τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας, η αίτηση σύστασης εταιρείας απορρίπτεται.

 

6. Μετά από την ολοκλήρωση των ελέγχων της παρ. 4 και της διαδικασίας της παρ. 5, η Υ.Μ.Σ. ψηφιοποιεί και αποθηκεύει τα κατατεθέντα έγγραφα και καταχωρίζει τα απαιτούμενα στοιχεία στο πληροφοριακό σύστημα Υ.Μ.Σ., το οποίο, μέσω της διασύνδεσης και της πρόσβασης σε σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, εκτελεί αυτόματα τις εξής ενέργειες:

α) Χορηγεί Μοναδικό Ευρωπαϊκό Ταυτοποιητή (EUID), αριθμό Γ.Ε.ΜΗ., Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) της σύστασης και ζεύγος κωδικών για την πρόσβαση της εταιρείας στο πληροφοριακό σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23,

β) δημιουργεί ηλεκτρονικό φάκελο της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.,

γ) αποδίδει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου στην εταιρεία και την εγγράφει στο φορολογικό μητρώο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 10,

δ) χορηγεί κλειδάριθμο TAXIS στην εταιρεία σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 10,

ε) εγγράφει την εταιρεία στο μητρώο εργοδοτών που τηρείται στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και αποδίδει Αριθμό Μητρώου Εργοδότη (Α.Μ.Ε.), όπου απαιτείται, σύμφωνα με την ασφαλιστική νομοθεσία και όσα προβλέπονται στο άρθρο 11,

στ) εκδίδει ψηφιακά υπογεγραμμένο αντίγραφο της ανακοίνωσης – βεβαίωσης σύστασης της εταιρείας, αναπόσπαστο τμήμα της οποίας αποτελεί και η εταιρική σύμβαση ή το καταστατικό της εταιρείας,

ζ) εγγράφει την εταιρεία στο μητρώο του αρμόδιου επιμελητηρίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 64 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171), υπό την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων για πρόσωπα που δεν εγγράφονται στο επιμελητηριακό μητρώο, όπως τα φαρμακεία,

η) χορηγεί απόδειξη καταβολής του τέλους Ενιαίου Κόστους Σύστασης εταιρείας και, στην περίπτωση που η υπό σύσταση εταιρεία είναι ανώνυμη, του τέλους υπέρ Επιτροπής Ανταγωνισμού του άρθρου 45 του ν. 3959/ 2011,

θ) κατανέμει το εισπραττόμενο τέλος Ενιαίου Κόστους Σύστασης εταιρείας στους δικαιούχους φορείς, και, όπου απαιτείται, αποδίδει το τέλος υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού σε αυτή, και

ι) αποστέλλει αυτόματα ηλεκτρονικό μήνυμα ενημέρωσης στα ορισθέντα ως μέλη διοίκησης και διαχείρισης, που δεν έχουν την ιδιότητα του ιδρυτή.

 

7. Μετά από την ολοκλήρωση των ενεργειών της παρ. 6, η εταιρεία συστήνεται και λειτουργεί νόμιμα.

 

8. Η νεοσυσταθείσα εταιρεία, μετά την ολοκλήρωση της σύστασης, μπορεί να υποβάλλει αίτημα ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της επιλογής της, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Υ.Μ.Σ..

1. Για την απόδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), η Υ.Μ.Σ. διαβιβάζει αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογίας (Ο.Π.Σ.Φ.) TAXIS τα ακόλουθα στοιχεία:

α) Τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. και τον Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης της σύστασης της εταιρείας,

β) τα πλήρη στοιχεία των εταίρων, των μετόχων, των διαχειριστών και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της εταιρείας, όπως απαιτούνται από τη φορολογική νομοθεσία, και τα στοιχεία προσδιορισμού της έδρας της εταιρείας, όπως προκύπτουν από το αποδεικτικό ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων δωρεάν πραχώρισης ή μίσθωσης, τα στοιχεία του οποίου επιβεβαιώνονται μέσω διαλειτουργικότητας με την Α.Α.Δ.Ε., και

γ) τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί στην Υ.Μ.Σ. για την εγγραφή της εταιρείας στο φορολογικό μητρώο και την απόδοση Α.Φ.Μ., περιλαμβανομένων και των απαιτούμενων εξουσιοδοτήσεων.

 

2. Το TAXIS, με την ολοκλήρωση της διαβίβασης των στοιχείων που αναφέρονται στην παρ. 1, προβαίνει αυτόματα στην εγγραφή της εταιρείας στο φορολογικό μητρώο και χορηγεί ηλεκτρονικά τον Α.Φ.Μ. της εταιρείας.

 

3. Μετά από την ολοκλήρωση των ανωτέρω και προκειμένου για την απόδοση κλειδαρίθμου TAXIS στην εταιρεία, η Υ.Μ.Σ. ενημερώνει την εταιρεία για τη σχετική διαδικασία και θέτει στη διάθεσή της πρόσβαση στις υπηρεσίες πιστοποίησης του TAXIS, προκειμένου να υποβληθεί από την ίδια, αίτηση αρχικής εγγραφής για τη λήψη κλειδαρίθμου.

 

«4. Για την απόδοση Α.Φ.Μ.  σε υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών, για τα οποία έλαβε χώρα η διαδικασία του άρθρου 38, περί επιγραμμικής καταχώρισης, εφαρμόζεται η διαδικασία των παρ. 1 έως 3» (η παρ. 4 προστέθηκε με το άρθρο 65 του ν. 5019/2023).

1. Για την εγγραφή της εταιρείας στο Μητρώο Εργοδοτών που τηρείται στον e-Ε.Φ.Κ.Α., η Υ.Μ.Σ. διαβιβάζει ηλεκτρονικά προς αυτόν μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης:

α) Την επωνυμία, τον διακριτικό τίτλο, τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. της εταιρείας, τον Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) της σύστασής της, τον Α.Φ.Μ. και τα βασικά στοιχεία προσδιορισμού της έδρας της,

β) τα πλήρη στοιχεία των εταίρων, των μετόχων, των διαχειριστών και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, τα στοιχεία επικοινωνίας τους, καθώς και το ποσοστό των μετοχών και των μεριδίων, όπως απαιτούνται από την ασφαλιστική νομοθεσία, και

γ) τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί στην Υ.Μ.Σ. για την εγγραφή των εταίρων, των διαχειριστών και των μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας στον e-Ε.Φ.Κ.Α., περιλαμβανομένων και των απαιτούμενων εξουσιοδοτήσεων.

 

2. Ο e-Ε.Φ.Κ.Α., με την ολοκλήρωση της διαβίβασης των στοιχείων που αναφέρονται στην παρ. 1, προβαίνει αυτόματα στην εγγραφή της εταιρείας στο Μητρώο Εργοδοτών που τηρείται στον e-Ε.Φ.Κ.Α. και χορηγεί ηλεκτρονικά τον Αριθμό Μητρώου Εργοδότη (Α.Μ.Ε.) της εταιρείας, όπου απαιτείται από τη νομοθεσία περί κοινωνικής ασφάλισης. Η εταιρεία ενημερώνεται από την Υ.Μ.Σ. για τη χορήγηση του Α.Μ.Ε. και ο εργοδότης πιστοποιείται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α. με την έναρξη απασχόλησης προσωπικού.

 

«3. Για την εγγραφή των υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών στο μητρώο εργοδοτών του e-ΕΦΚΑ, για τα οποία έλαβε χώρα η διαδικασία του άρθρου 38 περί επιγραμμικής καταχώρισης, εφαρμόζεται η διαδικασία των παρ. 1 και 2.» (η παρ. 3 προστέθηκε  με το άρθρο 66 του ν. 5019/2023).

1. Στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μίας Στάσης (e-Υ.Μ.Σ.), η σύσταση εταιρείας πραγματοποιείται:

«α) είτε εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά με τη χρήση εξειδικευμένης ψηφιακής πλατφόρμας, μέσω του διαδικτυακού τόπου του Γ.Ε.ΜΗ.. Μέσω της e-Υ.Μ.Σ. συστήνονται επιγραμμικά μόνο οι εταιρείες για τις οποίες δεν προβλέπεται σύσταση με τήρηση του τύπου του συμβολαιογραφικού εγγράφου ή διοικητικός έλεγχος και εφόσον χρησιμοποιούν το πρότυπο καταστατικό ή το πρότυπο καταστατικό με πρόσθετο περιεχόμενο που προβλέπεται στο άρθρο 13. Στις περιπτώσεις που απαιτείται διοικητικός έλεγχος, η σύσταση μπορεί να ολοκληρωθεί μέσω της e-Y.M.S., μόνο εφόσον ο έλεγχος πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά,

 β) είτε ηλεκτρονικά σε συνδυασμό με έλεγχο νομιμότητας από την αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., όπου απαιτείται. Στην περίπτωση αυτή, η σύσταση ολοκληρώνεται μέσω της e-Υ.Μ.Σ., εφόσον προηγηθεί ηλεκτρονικά διοικητικός έλεγχος από την αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις που διέπουν κάθε εταιρικό τύπο». (η παρ. 1 τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του ν. 5039/2023 (Α’ 83).

 

2. Στην e-Υ.Μ.Σ. οι ιδρυτές της εταιρείας ή τα νόμιμα εξουσιοδοτημένα από αυτούς πρόσωπα:

α) Επαληθεύουν την ταυτότητά τους μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής ταυτοποίησης (e-ID) βάσει των προτύπων του Κανονισμού (ΕΕ) 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 (L 257), καθώς και των σχετικών εκτελεστικών πράξεων ή εναλλακτικά μέσω του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης που κάθε ενδιαφερόμενος ήδη διαθέτει για την πρόσβαση στο TAXISnet ή σε άλλη διαδικτυακή πύλη του Δημοσίου,

β) χορηγούν εξουσιοδότηση στην εν λόγω υπηρεσία, ώστε να αποκτήσει πρόσβαση στα στοιχεία τους που βρίσκονται σε ηλεκτρονικές βάσεις του Δημοσίου,

γ) συμπληρώνουν τα στοιχεία που απαιτούνται για τη σύσταση της εταιρείας, την εγγραφή της στο φορολογικό μητρώο και την απόδοση Α.Φ.Μ., καθώς και την εγγραφή στο μητρώο εργοδοτών του e-Ε.Φ.Κ.Α. και την απόδοση Α.Μ.Ε., όπου απαιτείται από τη νομοθεσία περί κοινωνικής ασφάλισης. «Εφόσον, μετά από τη συμπλήρωση των στοιχείων, απαιτείται έλεγχος νομιμότητας από την αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., ο ενδιαφερόμενος υποβάλει σχετικό ηλεκτρονικό αίτημα προς την αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ.. Μετά από την ολοκλήρωση του ελέγχου, η σύσταση της εταιρείας πραγματοποιείται μέσω της e-Υ.Μ.Σ..» (η περ. γ της παρ. 2 τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του ν. 5039/2023 (Α’ 83).

 

3. Ταυτόχρονα με τη συμπλήρωση των στοιχείων της περ. γ) της παρ. 2, η e-Υ.Μ.Σ.:

α) Ελέγχει αυτόματα την αίτηση σύστασης εταιρείας ως προς την επαλήθευση της ταυτότητας του αιτούντος, με τη χρήση μέσου ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, τη δικαιοπρακτική του ικανότητα και τη νομιμοποίησή του να προβεί στη σύσταση της εταιρείας. Αν προκύψουν φαινόμενα αντιποίησης ή παραποίησης ταυτότητας ή μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις που αφορούν στη δικαιοπρακτική ικανότητα και την εξουσία των αιτούντων να εκπροσωπούν μια εταιρεία, η ηλεκτρονική σύσταση εταιρείας διακόπτεται και απαιτείται η φυσική παρουσία του αιτούντος στην Υ.Μ.Σ.. Εφόσον, το πρόβλημα επιλυθεί, η σύσταση της εταιρείας μπορεί να ολοκληρωθεί ηλεκτρονικά,

β) ελέγχει αυτόματα την πληρότητα, την ορθότητα και τη νομιμότητα των στοιχείων που απαιτούνται για την ηλεκτρονική συμπλήρωση της εταιρικής σύμβασης ή του καταστατικού, ως προς τα στοιχεία που δύνανται να επιφέρουν ακυρότητα σύστασης της εταιρείας, σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει κάθε εταιρική μορφή,

γ) εκτελεί αυτόματα τον προέλεγχο διαθεσιμότητας και την κατοχύρωση επωνυμίας και διακριτικού τίτλου της εταιρείας, μέσω της διασύνδεσης με το Μητρώο Επωνυμιών και Διακριτικών Τίτλων, εφόσον δεν έχει γίνει προδέσμευση επωνυμίας και διακριτικού τίτλου σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 55.

 

4. Μετά από την ολοκλήρωση των διαδικασιών των παρ. 2 και 3 οι ιδρυτές:

α) Υπογράφουν ηλεκτρονικά το καταστατικό σύστασης της εταιρείας, σύμφωνα με την παρ. 6, και

β) καταβάλλουν το τέλος Κόστους Σύστασης και, εφόσον πρόκειται για ανώνυμη εταιρεία, το τέλος υπέρ Επιτροπής Ανταγωνισμού μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών πληρωμής, όπως οι εναλλακτικές αυτές επιλογές γνωστοποιούνται και είναι διαθέσιμες κάθε φορά στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ..

 

5. Μέσω της e-Υ.Μ.Σ. πραγματοποιούνται αυτόματα:

α) Η χορήγηση του Μοναδικού Ευρωπαϊκού Ταυτοποιητή (EUID), του αριθμού Γ.Ε.ΜΗ., του Κ.Α.Κ. σύστασης, καθώς και ζεύγους ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης της εταιρείας στο πληροφοριακό σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ.,

β) το άνοιγμα του ηλεκτρονικού φακέλου της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. και η καταχώριση σε αυτόν των στοιχείων που οι ενδιαφερόμενοι υπέβαλαν ηλεκτρονικά,

γ) η εγγραφή στο φορολογικό μητρώο και η απόδοση Α.Φ.Μ. από το Ο.Π.Σ.Φ. TAXISnet στην εταιρεία,

δ) η ανακατεύθυνση της εταιρείας στο TAXIS, προκειμένου να αποδοθεί σε αυτήν κλειδάριθμος TAXIS, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10,

ε) η εγγραφή στο Μητρώο Εργοδοτών, που τηρείται στον e-Ε.Φ.Κ.Α. και η λήψη Αριθμού Μητρώου Εργοδότη (Α.Μ.Ε.), όπου απαιτείται από την ασφαλιστική νομοθεσία,

στ) η εγγραφή της εταιρείας στο μητρώο του αρμόδιου επιμελητηρίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 64 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171) υπό την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων για πρόσωπα που δεν εγγράφονται στο επιμελητηριακό μητρώο, όπως τα φαρμακεία,

ζ) η χορήγηση απόδειξης καταβολής του τέλους κόστους σύστασης και του τέλους υπέρ Επιτροπής Ανταγωνισμού, εφόσον πρόκειται για ανώνυμη εταιρεία,

η) η απόδοση του τέλους υπέρ Επιτροπής Ανταγωνισμού, όπου απαιτείται,

θ) η ενημέρωση των ενδιαφερομένων για την ολοκλήρωση της σύστασης της εταιρείας με την ηλεκτρονική αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένης ανακοίνωσης – βεβαίωσης σύστασης της εταιρείας, αναπόσπαστο τμήμα της οποίας αποτελεί και το πρότυπο καταστατικό της εταιρείας,

 ι) η ενημέρωση, με ηλεκτρονικό μήνυμα, για τον διορισμό τους, των ορισθέντων ως μελών διοίκησης και διαχείρισης που δεν έχουν την ιδιότητα του ιδρυτή, και

ια) οποιαδήποτε άλλη ενέργεια απαιτείται για την ηλεκτρονική σύσταση εταιρειών.

 

6. Η νεοσυσταθείσα εταιρεία, μετά την ολοκλήρωση της σύστασης, δύναται να υποβάλλει αίτημα ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της επιλογής της μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Υ.Μ.Σ..

 

7. Πρότυπα καταστατικά τα οποία υποβάλλονται στην e-Υ.Μ.Σ. υπογράφονται ηλεκτρονικά:

α) είτε με την ηλεκτρονική υπογραφή της περ. 10 του άρθρου 3 του Κανονισμού 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 (L 257), η οποία έχει νομική ισχύ και είναι παραδεκτή, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 25 του ως άνω Κανονισμού,

β) είτε με την εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή της περ. 12 του άρθρου 3 σε συνδυασμό με το άρθρο 26 του Κανονισμού 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014, η οποία έχει νομική ισχύ ισοδύναμη με την ιδιόχειρη υπογραφή, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 25 του ως άνω Κανονισμού.

 

8. Κατά τη διαδικασία σύστασης εταιρείας μέσω e-Y.M.Σ., δεν απαιτείται υποβολή νομιμοποιητικών εγγράφων στο πληροφοριακό σύστημα, ούτε διαβίβαση του φυσικού φακέλου στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μετά από την ολοκλήρωση της σύστασης. Τα απαιτούμενα για τη σύσταση νομιμοποιητικά έγγραφα τηρούνται στο αρχείο του νομικού προσώπου που συστήθηκε και, σε περίπτωση διεξαγωγής δειγματοληπτικού ελέγχου, είναι άμεσα διαθέσιμα προς την αρμόδια για τον έλεγχο Υ.Γ.Ε.ΜΗ..

1. Για τη σύσταση των εταιρειών της παρ. 1 του άρθρου 7 δύναται να γίνει χρήση πρότυπου καταστατικού, το οποίο περιλαμβάνει αποκλειστικά το ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόμενο, όπως ορίζεται στη νομοθεσία που διέπει κάθε εταιρική μορφή και συμπληρώνεται μόνο ως προς τα στοιχεία που διαφοροποιούν την εταιρεία από άλλες της ίδιας εταιρικής μορφής. Το πρότυπο καταστατικό είτε κατατίθεται συμπληρωμένο από τον ενδιαφερόμενο στην Υ.Μ.Σ. της παρ. 1 του άρθρου 8 είτε συμπληρώνεται ηλεκτρονικά από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, ή το νόμιμα εξουσιοδοτημένο για τον σκοπό αυτόν πρόσωπο, που επιθυμεί να συστήσει εταιρεία μέσω της e-Υ.Μ.Σ..

 

2. Στο πρότυπο καταστατικό της παρ. 1 μπορεί να προστίθεται πρόσθετο περιεχόμενο, το οποίο διαμορφώνεται ελεύθερα σύμφωνα με τη βούληση των εταίρων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιεί ή δεν αναιρεί τα στοιχεία του πρότυπου καταστατικού και δεν παραβιάζει διατάξεις αναγκαστικού δικαίου.

 

3. Το πρότυπο καταστατικό εταιρείας είναι προσβάσιμο στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. και διατίθεται τουλάχιστον στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.

 

4. Καταστατικό με τη μορφή του πρότυπου ή πρότυπου με πρόσθετο περιεχόμενο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, όταν από ειδικότερες διατάξεις επιβάλλεται η χρήση συμβολαιογραφικού εγγράφου.

1. Για τη σύσταση εταιρείας μέσω Υ.Μ.Σ. καταβάλλεται τέλος Ενιαίου Κόστους Σύστασης, το οποίο περιλαμβάνει:

α) το τέλος καταχώρισης Γ.Ε.ΜΗ. και το τέλος ελέγχου επωνυμίας και διακριτικού τίτλου σε πανελλήνιο επίπεδο, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 49, και

β) το τέλος κόστους σύστασης εταιρείας, το οποίο καταβάλλεται από τους συμβαλλομένους, μία φορά, κατά το στάδιο της σύστασης εταιρείας, και αποδίδεται στην Υ.Μ.Σ..

 

2. Στο τέλος Ενιαίου Κόστους Σύστασης δεν συμπεριλαμβάνονται:

α) η αμοιβή του συμβολαιογράφου και η αμοιβή του δικηγόρου, όπου απαιτείται,

β) το παράβολο υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού του άρθρου 45 του ν. 3959/2011 (Α΄ 93), αν η υπό σύσταση εταιρεία είναι ανώνυμη.

 

3. Αν η σύσταση της εταιρείας δεν ολοκληρωθεί για λόγους που ανάγονται στο πρόσωπο των ενδιαφερομένων ιδρυτών, το τέλος Ενιαίου Κόστους Σύστασης που έχει καταβληθεί δεν επιστρέφεται σε αυτούς. Αν η σύσταση της εταιρείας δεν ολοκληρωθεί για λόγους που ανάγονται στην αρμόδια Υ.Μ.Σ., το τέλος Ενιαίου Κόστους Σύστασης επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο.

 

4. Αν η σύσταση της εταιρείας πραγματοποιηθεί μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μιας Στάσης (e-Υ.Μ.Σ.) του άρθρου 12, το κόστος σύστασης εταιρείας δεν υπερβαίνει το ποσό που απαιτείται για την κάλυψη του κόστους παροχής των επιγραμμικών υπηρεσιών. Σε κάθε περίπτωση το κόστος δεν ξεπερνά το τριάντα τοις εκατό (30%) του προβλεπόμενου στην περ. β) της παρ. 1 και το ποσό αυτό αποδίδεται απευθείας στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

 

5. Το Κόστος Σύστασης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μίας Στάσης (e-Υ.Μ.Σ.) καταβάλλεται μόνο μέσω ευρέως διαθέσιμης υπηρεσίας επιγραμμικών πληρωμών που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διασυνοριακές πληρωμές και επιτρέπει την ταυτοποίηση του προσώπου που έκανε την πληρωμή και η οποία παρέχεται από χρηματοπιστωτικό οργανισμό ή πάροχο υπηρεσίας πληρωμών που εδρεύει σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

 

 

ΥΑ 143324/2021: “Πρότυπο καταστατικό με πρόσθετο περιεχόμενο για σύσταση ΙΚΕ – Tροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αρ. 109491/16.10.2020 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β΄ 4619)” (ΦΕΚ Β’ 6460/31-12-2021) (ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΜΕ ΥΑ 5186/26-01-2024)

ΥΑ 143197/2021: “Πρότυπα καταστατικά για τις εταιρικές μορφές Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε.  Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αρ. 11026/30-01-2020 (Β’ 491) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων” (ΦΕΚ Β’ 6413/31-12-2021) (ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΜΕ ΥΑ 5186/26-01-2024)

ΚΥΑ  63577/2018:  Καθορισμός διαδικασιών, Προϋποθέσεων, Τεχνικών Λεπτομερειών και λοιπών θεμάτων σχετικά με τη λειτουργία των υπηρεσιών μιας στάσης για τη σύσταση εταιριών (ΦΕΚ Β’ 2380/21-06-2018).

ΥΑ Κ1−2534/2006: “Κριτήρια ταξινόμησης των εμπορικών δραστηριοτήτων των μελών των Επιμελητηρίων και κατάταξη αυτών ανά Επιμελητήριο ή ανά Τμήματα Επιμελητηρίων» (ΦΕΚ Β’ 1853/21-12-2006).

Β. Συχνές ερωτήσεις- απαντήσεις για τη σύσταση μέσω e-ΥΜΣ

Ψηφιακή πλατφόρμα, στην οποία ο ενδιαφερόμενος κάνει ο ίδιος τη σύσταση της εταιρείας του, χωρίς να απαιτείται να επισκεφθεί οποιαδήποτε δημόσια Υπηρεσία. (http://eyms.businessportal.gr)

Οι Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ & ΕΕ ΚΑΤΆ ΜΕΤΟΧΈΣ) και  οι Προσωπικές Εταιρείες (ΟΕ, ΕΕ,  ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (784 ΑΚ) & ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ).

Οι ιδρυτές απαιτείται να έχουν:

– Ικανότητα δικαιοπραξίας
– Ελληνικό ενεργό ΑΦΜ
– Κατάλληλη άδεια διαμονής αν προέρχονται από Τρίτη χώρα και επιθυμούν να διαμείνουν στη χώρα μας ή πρόκειται να συμμετάσχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε προσωπική εταιρεία. 

To καταστατικό υπογράφεται ηλεκτρονικά με δύο τρόπους:

 • Με τη χρήση κωδικών πρόσβασης των ιδρυτών στο TAXISNET
  (ηλεκτρονική υπογραφή)
 • Με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού ηλεκτρονικής υπογραφής
  (εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή)

 

Οι δύο τύποι υπογραφών επιφέρουν τις ίδιες έννομες συνέπειες.

Το κόστος σύστασης είναι μειωμένο κατά 70% του κόστους σύστασης μέσω ΥΜΣ.
Η πλατφόρμα διαθέτει εφαρμογή υπολογισμού κόστους πριν την έναρξη της σύστασης.

ΒΗΜΑ 1
Ένας εκ των ιδρυτών ή ένα εξουσιοδοτημένο τρίτο πρόσωπο αυθεντικοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης (e-id) ή εναλλακτικά μέσω του κωδικού πρόσβασης και του κωδικού χρήστη που διαθέτει για την πρόσβαση στο Taxisnet ή σε άλλη διαδικτυακή πύλη του Δημοσίου και εισέρχεται στη ψηφιακή πλατφόρμα.

Προαιρετικά, ο ενδιαφερόμενος δύναται να προβεί σε έλεγχο επωνυμίας, έλεγχο ΚΑΔ και υπολογισμό κόστους σύστασης πριν ταυτοποιηθεί από το σύστημα.

ΒΗΜΑ 2
Μετά την ταυτοποίηση, ο ενδιαφερόμενος επιλέγει με κλικ είτε την διαδρομή:
Συστάσεις-Σύσταση Νέας Εταιρείας, είτε το εικονίδιο «Ξεκινήστε τώρα μια νέα
υπόθεση σύσταση εταιρείας»

Στη συνέχεια επιλέγει με κλικ το εικονίδιο «Δημιουργία φακέλου σύστασης»:-

Συμπληρώνει ηλεκτρονικά όλα τα στοιχεία του πρότυπου καταστατικού,
– κάνει ηλεκτρονικό προέλεγχο και δέσμευση επωνυμίας και διακριτικού τίτλου και
– συμπληρώνει όλες τις οθόνες με τα απαιτούμενα στοιχεία
(δεν απαιτείται μεταφόρτωση – upload – κανενός εγγράφου ή αρχείου σε μορφή
pdf, word, ή άλλη μορφή).

ΒΗΜΑ 3

Οι ενδιαφερόμενοι να συστήσουν εταιρεία (ιδρυτές) λαμβάνουν ηλεκτρονικό μήνυμα
για την υποβληθείσα αίτηση σύστασης εταιρείας, αυθεντικοποιούνται με τον ίδιο
τρόπο και διαδοχικά, ο ένας μετά τον άλλο, υπογράφουν ηλεκτρονικά το καταστατικό
(βλ. ερώτηση 5). Η ηλεκτρονική υπογραφή αποτελεί απόδειξη επικύρωσης και
αποδοχής όλων των καταχωρισμένων στοιχείων στο σύστημα.

ΒΗΜΑ 4
Μετά την υπογραφή-αποδοχή της αίτησης σύστασης, ακολουθεί ηλεκτρονική πληρωμή του κόστους σύστασης.

ΒΗΜΑ 5
Υποβολή αιτήματος σύστασης

Το σύστημα της e-YMS:

 • Χορηγεί αριθμό ΓΕΜΗ και Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ)
  σύστασης
 • Δημιουργεί ηλεκτρονικό φάκελο στη Μερίδα της εταιρείας στο
  ΓΕΜΗ.
 • Αποδίδει ζεύγος κωδικού χρήστη και κωδικού πρόσβασης για την
  πρόσβαση της εταιρείας στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ.
 • Διαβιβάζει ηλεκτρονικά στο Taxis τα απαιτούμενα στοιχεία
  προκειμένου η εταιρεία να εγγραφεί στο Μητρώο και να λάβει ΑΦΜ.
 • Χορηγεί δυνατότητα πρόσβασης στο διαδικτυακό τόπο του TAXISNET
  για την υποβολή αίτησης χορήγησης προσωρινού κλειδαρίθμου, ώστε
  η εταιρεία να λάβει άμεσα όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης στο
  TAXISNET.
 • Εγγράφει την συσταθείσα εταιρεία στο καθ΄ ύλην και κατά τόπο
  αρμόδιο Επιμελητήριο.
 • Ενημερώνει τον ΕΦΚΑ για τη σύσταση της εταιρείας.
 • Εκδίδει ψηφιακά υπογεγραμμένα αντίγραφα της εταιρικής σύμβασης
  και της ανακοίνωσης σύστασης της εταιρείας και τα αποστέλλει
  ηλεκτρονικά στους αιτούντες.
 • Χορηγεί βεβαίωση πληρωμής του Γραμματίου Ενιαίου Κόστους
  σύστασης εταιρείας και, όπου απαιτείται, του τέλους υπέρ της
  Επιτροπής Ανταγωνισμού.
 • Η συμπλήρωση στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα της e-ΥΜΣ επέχει τη θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75).
 • Συνεπώς, η ανάρτηση ψευδών ή παραπλανητικών στοιχείων και εγγράφων επισύρει ποινή φυλάκισης, όπως προβλέπει ο εν λόγω νόμος.
 • Οι Υπηρεσίες ΓΕΜΗ και οι αρμόδιες για την άσκηση εποπτείας
  Υπηρεσίες, υποχρεούνται, ανά τετράμηνο, να διενεργούν
  δειγματοληπτικό έλεγχο.
 • Σε περίπτωση που από τον έλεγχο διαπιστωθεί αναληθές ή παράνομο
  στοιχείο, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο ν.1599/1986 (Α΄ 75).

Γ. Συχνές ερωτήσεις- απαντήσεις για τα πρότυπα καταστατικά

Είναι το καταστατικό το οποίο περιλαμβάνει αποκλειστικά το ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόμενο, όπως ορίζεται στη νομοθεσία που διέπει κάθε εταιρική μορφή και συμπληρώνεται από τους ενδιαφερόμενους μόνο ως προς τα στοιχεία που διαφοροποιούν την εταιρεία τους από άλλες εταιρείες της ίδιας νομικής μορφής.

Είναι το πρότυπο καταστατικό, στο οποίο προστίθενται προαιρετικά επιπλέον άρθρα, ο αριθμός και το περιεχόμενο των οποίων επιλέγεται ελεύθερα από τους ιδρυτές, υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιούνται ή δεν αναιρούνται τα στοιχεία του ελάχιστου υποχρεωτικού περιεχομένου και δεν παραβιάζονται διατάξεις αναγκαστικού δικαίου.

Η προσθήκη επιπλέον άρθρων στο πρότυπο καταστατικό, αποσκοπεί στη δημιουργία ενός πληρέστερου & αρτιότερου καταστατικού κατά βούληση των ιδρυτών.

Για τη συμπλήρωση των άρθρων με πρόσθετο περιεχόμενο, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι κάτωθι περιορισμοί:

α. το πρόσθετο περιεχόμενο του καταστατικού δεν επιτρέπεται να τροποποιεί ή να αναιρεί τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο υποχρεωτικό περιεχόμενο του καταστατικού. Σε περίπτωση ύπαρξης διατάξεων με αυτά τα χαρακτηριστικά, τότε κατισχύουν οι διατάξεις των άρθρων του υποχρεωτικού περιεχομένου.

β. Το πρόσθετο περιεχόμενο απαγορεύεται να παραβιάζει τις διατάξεις αναγκαστικού δικαίου.

γ. Το πρόσθετο περιεχόμενο δεν θα πρέπει να αφορά σε επανάληψη διατάξεων που προβλέπονται ανά νομικό τύπο, αλλά κυρίως σε ζητήματα που ο εν λόγω νόμος αφήνει στη διακριτική ευχέρεια των εταίρων να αποφασίσουν οι ίδιοι για τη ρύθμισή τους.

 1. Η Ομόρρυθμη Εταιρεία
 2. Η Ετερόρρυθμη Εταιρεία
 3. Η Αστική Εταιρεία
 4. Η Κοινοπραξία
 5. Ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού
 6. Η Ανώνυμη Εταιρεία
 7. Η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης
 8. Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
 9. Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία
 10. Η Ετερόρρυθμη Εταιρεία κατά Μετοχές.
 11. Ο Αστικός Συνεταιρισμός
 12. Η Κοινότητα Ανανεώσιμης Ενέργειας
 13. Η Ενεργειακή Κοινότητα Πολιτών
 14. Η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία
 15. Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης
 16. Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση
 17. Ο Συνεταιρισμός Εργαζομένων.

Τα πρότυπα καταστατικά χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά κατά τη σύσταση εταιρείας με ιδιωτικό έγγραφο, η οποία πραγματοποιείται στην Υπηρεσία μιας Στάσης σε οποιοδήποτε Επιμελητήριο της χώρας και κατά τη σύσταση μέσω της ηλεκτρονικής Υπηρεσίας  σύστασης εταιρείας (e-ΥΜΣ).

Όταν η καταβολή του κεφαλαίου γίνεται με/και εισφορές σε είδος για τις οποίες απαιτείται ο συμβολαιογραφικός τύπος ή απαιτείται από ειδικότερη νομοθεσία, τότε η σύσταση πραγματοποιείται από τον  πιστοποιημένο συμβολαιογράφο-ΥΜΣ.

Νομική μορφή

Ηλεκτρονική σύσταση με πρότυπο καταστατικό

Ηλεκτρονική σύσταση με πρότυπο καταστατικό με πρόσθετο περιεχόμενο

Ανώνυμη Εταιρεία

Σε ισχύ

Από 01-03-2024

Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης

Σε ισχύ

Από 01-03-2024

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία

Σε ισχύ

Σε ισχύ

Ομόρρυθμη Εταιρεία

Σε ισχύ

Από 01-03-2024

Ετερόρρυθμη Εταιρεία

Σε ισχύ

Από 01-03-2024

Ετερόρρυθμη Εταιρεία κατά μετοχές

Από 01-05-2024

Από 01-05-2024

Κοινοπραξία

Από 01-05-2024

Από 01-05-2024

Αστική εταιρεία

Από 01-05-2024

Από 01-05-2024

Αστικός Συνεταιρισμός

Από 01-07-2024

Από 01-07-2024

Ενεργειακή Κοινότητα Πολιτών

Από 01-07-2024

Από 01-07-2024

Κοινότητα Ανανεώσιμης Ενέργειας

Από 01-07-2024

Από 01-07-2024

Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης

Από 01-10-2024

Από 01-10-2024

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση

Από 01-10-2024

Από 01-10-2024

Συνεταιρισμός Εργαζομένων

Από 01-10-2024

Από 01-10-2024

Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία

Από 01-12-2024

Από 01-12-2024

Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού

Από 01-12-2024

Από 01-12-2024

Ευρωπαϊκή Εταιρεία

Από 01-12-2024

Από 01-12-2024

Όχι, στην νέα e-ΥΜΣ έχει ενσωματωθεί και έλεγχος νομιμότητας από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, κάθε φορά που είτε απαιτείται από τη νομοθεσία ή επιλέγεται από τους ενδιαφερόμενους έλεγχος νομιμότητας.

Όχι, στην περίπτωση σύστασης της εταιρείας μέσω της ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μιας Στάσης το καταστατικό παράγεται αυτόματα από το σύστημα, κατόπιν της ηλεκτρονικής συμπλήρωσης όλων των πεδίων. Μόνο στην περίπτωση σύστασης εταιρείας μέσω της ΥΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου η εταιρική σύμβαση (πρότυπο καταστατικό) κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από όλους τους ιδρυτές.

Δ. Νέα πρότυπα καταστατικά σε επεξεργάσιμη μορφή

Πρότυπο καταστατικό Αστικής Εταιρείας

Πρότυπο Καταστατικό Ομμόρυθμης Εταιρείας

Πρότυπο Καταστατικό Ετερόρρυθμης Εταιρείας

Πρότυπο Καταστατικό Κοινοπραξίας

Πρότυπο Καταστατικό Ευρωπαϊκού Ομίλου Οικονομικού Σκοπού

Πρότυπο Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας

Πρότυπο Καταστατικό Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης

Πρότυπο Καταστατικό Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας

Πρότυπο Καταστατικό Ευρωπαϊκής Εταιρείας

Πρότυπο Καταστατικό Ετερόρρυθμης Εταιρείας κατά Μετοχές

Πρότυπο Καταστατικό Αστικού Συνεταιρισμού

Πρότυπο Καταστατικό Ενεργειακής Κοινότητας Πολιτών

Πρότυπο καταστατικό Κοινότητας Ανανεώσιμης Ενέργειας

Πρότυπο Καταστατικό Κοινωνικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης

Πρότυπο Καταστατικό Συνεταιρισμού Εργαζομένων

Πρότυπο Καταστατικό Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης

Πρότυπο Καταστατικό Ευρωπαϊκής Συνεταιριστικής Εταιρείας

Ε. Άδειες διαμονής πολιτών τρίτων χωρών που επιτρέπουν τη συμμετοχή τους σε επιχείρηση ως εταίροι

Αποδεκτές κατηγορίες άδειων διαμονής/τίτλοι διαμονής για πολίτες τρίτων χωρών

Α. Οι άδειες που προβλέπονται στον ν. 4251/2014:

      1. Άδειες Διαμονής Μακράς Διαρκείας

 • Επί μακρόν διαμένων (κατηγορία Ζ.1, άρθρο 90 του ν. 4251/2014)
 • Άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς (κατηγορία Ζ.2, άρθρο 108 του ν. 4251/2014)
 • Άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας (κατηγορία Ζ.3, άρθρο 138 παρ. 1 & 2 του ν. 4251/2014)
 • Άδεια διαμονής αόριστης διάρκειας (εκδοθείσα βάσει των ν. 2910/2001 και 3386/2005)

 

Στις ανωτέρω άδειες διαμονής, στο πεδίο «Παρατηρήσεις / Remarks» αναγράφεται: «πλήρης πρόσβαση / full market access».

 

 1. Δελτία Διαμονής
 • Δελτίο διαμονής σε σύζυγο Έλληνα πολίτη (κατηγορία ΣΤ.2.1, άρθρο 82 του ν. 4251/2014)
 • Δελτίο διαμονής σε κατιόντες Έλληνα πολίτη (κατηγορία ΣΤ.2.2, άρθρο 82 του ν. 4251/2014)
 • Δελτίο διαμονής σε μέλη οικογένειας ανήλικου ημεδαπού (κατηγορία ΣΤ.2.4, άρθρο 87 του ν.4251/2014)
 • Δελτίο διαμονής σε σύζυγο πολίτη κράτους-μέλους Ε.Ε. (κατηγορία π.δ.106/2007)
 • Δελτίο διαμονής σε κατιόντες πολίτη κράτους- μέλους Ε.Ε. (κατηγορία π.δ.106/2007)
 • Δελτίο διαμονής σε σύζυγο πολίτη Ελβετίας (κατηγορία π.δ.106/2007) 
 • Δελτίο διαμονής σε κατιόντες πολίτη Ελβετίας (κατηγορία π.δ.106/2007) 
 • Δελτίο διαμονής σε σύζυγο πολίτη του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου (Νορβηγία, Λιχτενστάιν, Ισλανδία) (κατηγορία π.δ.106/2007) 
 • Δελτίο διαμονής σε κατιόντες πολίτη του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου (Νορβηγία, Λιχτενστάιν, Ισλανδία) (κατηγορία π.δ.106/2007) 
 • Άδεια διαμονής δικαιούχων της Συμφωνίας Αποχώρησης ΕΕ – ΗΒ (Άρθρο 18, παρ. 4 Συμφωνίας Αποχώρησης & άρθρο 10, ν.4652/2020)

  

Στα ανωτέρω Δελτία Διαμονής, στο πεδίο «Παρατηρήσεις / Remarks» αναγράφεται: «πλήρης πρόσβαση / full market access».

 

 1. Δελτία Μόνιμης Διαμονής
 • Δελτίο Μόνιμης διαμονής σε μέλος οικογένειας Έλληνα (κατηγορία ΣΤ.2.5, άρθρο 83 του ν. 4251/2014) 
 • Δελτίο Μόνιμης διαμονής σε μέλος οικογένειας πολίτη κράτους-μέλους Ε.Ε. (κατηγορία π.δ. 106/2007) 
 • Δελτίο Μόνιμης διαμονής σε μέλος οικογένειας πολίτη Ελβετίας ή Ενιαίου Οικονομικού Χώρου (Νορβηγία, Λιχτενστάιν, Ισλανδία) (κατηγορία π.δ.106/2007)

 

Στα ανωτέρω Δελτία Διαμονής, στο πεδίο «Παρατηρήσεις / Remarks» αναγράφεται: «πλήρης πρόσβαση / full market access».

 

       4. Προσωποπαγές δικαίωμα διαμονής

 • Προσωποπαγής άδεια διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα (κατηγορία ΣΤ.4, άρθρο 84 του ν. 4251/2014)
 •  Προσωποπαγές Δελτίο Διαμονής σε μέλος οικογένειας πολίτη κράτους-μέλους Ε.Ε. (κατηγορία π.δ.106/2007)
 •  Προσωποπαγές Δελτίο Διαμονής σε μέλος οικογένειας πολίτη Ελβετίας ή Ενιαίου Οικονομικού Χώρου (Νορβηγία, Λιχτενστάιν, Ισλανδία) (κατηγορία π.δ.106/2007)

 

Στην ανωτέρω άδεια και στο Δελτίο Διαμονής, στο πεδίο «Παρατηρήσεις / Remarks» αναγράφεται: «πλήρης πρόσβαση / full market access».

 

 1. Άδεια διαμονής σε Μέλη Οικογένειας Ομογενούς
 •  Άδεια διαμονής σε σύζυγο ομογενούς (κατηγορία ΣΤ.2.6, άρθρο 81 του ν. 4251/2014)

 

Στην ανωτέρω άδεια διαμονής, στο πεδίο «Παρατηρήσεις / Remarks» αναγράφεται: «πλήρης πρόσβαση / full market access».

 

 1.   Επενδυτική Δραστηριότητα άρθρου 16 παρ. Α1 και Β1.
 •  Επενδυτές (κατηγορία Α.3.1, άρθρο 16 παρ.Α1 του ν. 4251/2014 )
 • Στρατηγικοί επενδυτές (κατηγορία Α.3.3, άρθρο 16 παρ.Β1 του ν. 4251/2014)

 

Στις ανωτέρω άδειες διαμονής, στο πεδίο «Παρατηρήσεις / Remarks» αναγράφεται: «επενδ. δραστηριότητα / invest.activity».

 

 1. Άδεια διαμονής με σκοπό την αναζήτηση εργασίας ή την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας.
 •  Σπουδαστές (άρθρο 41 παρ. 3 του ν. 4251/2014)
 • Ερευνητές (άρθρο 66 παρ. 2 του ν. 4251/2014)

 

Στις ανωτέρω άδειες διαμονής, στο πεδίο «Παρατηρήσεις / Remarks» αναγράφεται: «πλήρης πρόσβαση / full market access».

 

 1. Άδειες διαμονής που παρέχουν δικαίωμα πρόσβασης στην ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα 
  (
  ως μεταβατική ρύθμιση: άρθρο 138 παρ. 3, 4, 5 και 16A, άρθρο 19 παρ. 1 – 6 του ν. 4251/2014).

Στην ανωτέρω άδεια διαμονής, στο πεδίο «Παρατηρήσεις / Remarks» αναγράφεται: «ανεξάρτητη δραστ./ independent activity».

 1. Ειδική Βεβαίωση Νόμιμης Διαμονής (άρθρο 25, ν. 4251/2014)

Στην βεβαίωση αναγράφεται, στις περιπτώσεις πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίοι έχουν πρόσβαση στην ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, μια από τις ακόλουθες διατυπώσεις:

i) «Δια της παρούσης παρέχεται δικαίωμα πρόσβασης στην επιχειρηματική δραστηριότητα (1020)» σε ειδικές περιπτώσεις τίτλων διαμονής που παρέχουν τη σχετική δυνατότητα ή

ii) «Δια της παρούσης παρέχεται δικαίωμα πρόσβασης στην μισθωτή και μη μισθωτή δραστηριότητα» στις περιπτώσεις τίτλων διαμονής που παρέχουν το σχετικό δικαίωμα πλήρους πρόσβασης (μέλη οικ. Έλληνα ή πολίτη της ΕΕ) ή 

iii) «Δια της παρούσης παρέχεται δικαίωμα πρόσβασης στην επενδυτική δραστηριότητα (1021)» στις περιπτώσεις των επενδυτών των άρθρων 16 παρ. Α1 και Β.1 ν. 4251/2014, όπου περιλαμβάνεται ως δικαίωμα και η ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα.

 

Στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί, αλλά εκκρεμεί σχετική αίτηση χορήγησης ή ανανέωσης, σημειώνεται η αντίστοιχη κατηγορία κατά τα ανωτέρω.

 

 

Β. Οι άδειες που προβλέπονται στον ν. 5038/2023:

 

 1. Άδειες Διαμονής Μακράς Διάρκειας
 •  Επί μακρόν διαμένων (κατηγορία «Μ.1», άρθρα 145, 146 και 161, παρ. 3 ν. 5038/2023)
 • Άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας (κατηγορία «Μ.2», άρθρα 161 και 177, παρ. 3 ν. 5038/2023)

 

Στις ανωτέρω άδειες διαμονής, στο πεδίο «Παρατηρήσεις / Remarks» αναγράφεται: «πλήρης πρόσβαση / full market access».

 

 1. Δελτία Διαμονής
 • Σε Μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ( κατηγορία «Ο.3» άρθρο 93 του ν. 5038/2023)

 

         (Σύζυγοι, κατιόντες, γονείς και ανήλικα αδέρφια ανήλικων ημεδαπών)

 • Σε Μέλη οικογένειας πολίτη κράτους-μέλους Ε.Ε. (κατηγορία Ν. άρθρο  162 και π.δ.106/2007) (Σύζυγοι, κατιόντες πολίτη κράτους- μέλους Ε.Ε. )
 • Σε Μέλη οικογένειας πολίτη Ελβετίας (κατηγορία Ν. άρθρο 162 και π.δ.106/2007)

          

          (Σύζυγο και  κατιόντες πολίτη Ελβετίας)

 • Σε μέλη οικογένειας πολίτη του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου (Νορβηγία, Λιχτενστάιν, Ισλανδία) (κατηγορία Ν. άρθρο 162 και π.δ.106/2007)
 • Σύζυγοι και κατιόντες πολίτη του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου (Νορβηγία, Λιχτενστάιν, Ισλανδία)  

 

      Στις ανωτέρω άδειες διαμονής, στο πεδίο «Παρατηρήσεις / Remarks» αναγράφεται: «πλήρης πρόσβαση / full market access».

 

 1. Δελτία Μόνιμης Διαμονής
 • Σε Μέλη οικογένειας πολίτη κράτους-μέλους Ε.Ε. (κατηγορία Ν. άρθρο  162 και π.δ.106/2007) (Σύζυγοι, κατιόντες πολίτη κράτους- μέλους Ε.Ε. )
 • Σε Μέλη οικογένειας πολίτη Ελβετίας (κατηγορία Ν. άρθρο 162 και π.δ.106/2007) (Σύζυγο και  κατιόντες πολίτη Ελβετίας)
 • Σε μέλη οικογένειας πολίτη του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου (Νορβηγία, Λιχτενστάιν, Ισλανδία) (κατηγορία Ν. άρθρο 162 και π.δ.106/2007)
 • Σύζυγοι και κατιόντες πολίτη του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου (Νορβηγία, Λιχτενστάιν, Ισλανδία) 

 

Στις ανωτέρω άδειες διαμονής, στο πεδίο «Παρατηρήσεις / Remarks» αναγράφεται: «πλήρης πρόσβαση / full market access».

 

 

 1. Άδεια διαμονής δικαιούχων της Συμφωνίας Αποχώρησης ΕΕ – ΗΒ 

       

         (Άρθρο 18, παρ. 4 Συμφωνίας Αποχώρησης & άρθρο 10, ν.4652/2020)

 Στις ανωτέρω άδειες διαμονής, στο πεδίο «Παρατηρήσεις / Remarks» αναγράφεται: «πλήρης πρόσβαση / full market access».

 

 1. Άδειες Διαμονής σε Ομογενείς                                                                                                                        

       

        (κατηγορία «Υ.1» άρθρο 167 παρ. 1,4,5 και 7)

 Στις ανωτέρω άδειες διαμονής, στο πεδίο «Παρατηρήσεις / Remarks» αναγράφεται: «πλήρης πρόσβαση / full market access».

 1. Άδειες διαμονής σε Μέλη Οικογένειας ομογενών από χώρες της πρώην Ε.Σ.Σ.Δ (κατηγορία Υ.3 άρθρο 169)

 

Στις ανωτέρω άδειες διαμονής, στο πεδίο «Παρατηρήσεις / Remarks» αναγράφεται: «πλήρης πρόσβαση / full market access».

 

 1. Επενδυτικοί λόγοι
 • Άδεια διαμονής σε στρατηγικούς επενδυτές (κατηγορία «Β.1» άρθρο 96)
 • Άδεια διαμονής για πραγματοποίηση επένδυσης (κατηγορία «Β.2» άρθρο 97)
 • Άδεια διαμονής σε στελέχη εταιρειών που ασκούν εμπορική δραστηριότητα (κατηγορία «Β.3» άρθρο 98)

 

Στις ανωτέρω άδειες διαμονής, στο πεδίο «Παρατηρήσεις / Remarks» αναγράφεται: «επενδ. δραστηριότητα / invest.activity».

 

 1. Ανθρωπιστικοί λόγοι
 •  Σε συζύγους ομογενών  (κατηγορία «Α.1» άρθρο 169 παρ. 2 και 134 παρ. 1)

 

Στις ανωτέρω άδειες διαμονής, στο πεδίο «Παρατηρήσεις / Remarks» αναγράφεται: «πλήρης πρόσβαση / full market access».

 

 1. Εξαιρετικοί λόγοι
 • Σε πολίτες τρίτων χωρών που ασκούσαν και εξακολουθούν να ασκούν ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα (κατηγορία «Α.6» άρθρο 134 παρ. 5)

 

Στις ανωτέρω άδειες διαμονής, στο πεδίο «Παρατηρήσεις / Remarks» αναγράφεται: «ανεξάρτητη δραστ. / independent activity».

 

 1. Δημόσιο Συμφέρον
 • Σε πολίτες τρίτων χωρών εφόσον συντρέχει δημόσιο συμφέρων (κατηγορία «Ι.1» άρθρο 163 παρ. 1)

 

Στις ανωτέρω άδειες διαμονής, στο πεδίο «Παρατηρήσεις / Remarks» αναγράφεται: «πλήρης πρόσβαση / full market access».

 

 1. Ανεξάρτητη Οικονομική Δραστηριότητα
 • Σε πολίτες τρίτων χωρών κατόχους άδειας διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα (άρθρο 177 παρ. 10).

 

Στις ανωτέρω άδειες διαμονής, στο πεδίο «Παρατηρήσεις / Remarks» αναγράφεται: «ανεξάρτητη δραστ. / independent activity».

 

 1. Ειδική Βεβαίωση Νόμιμης Διαμονής (Κατηγορία Χ άρθρο 16, παρ. 4, ν. 5038/2023): Στην βεβαίωση αναγράφεται, στις περιπτώσεις πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίοι έχουν πρόσβαση στην ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, μια από τις ακόλουθες διατυπώσεις:
  i) «Δια της παρούσης παρέχεται δικαίωμα πρόσβασης στην επιχειρηματική δραστηριότητα (1020)» σε ειδικές περιπτώσεις τίτλων διαμονής που παρέχουν τη σχετική δυνατότητα ή
  ii) «Δια της παρούσης παρέχεται δικαίωμα πρόσβασης στην μισθωτή και μη μισθωτή δραστηριότητα» στις περιπτώσεις τίτλων διαμονής που παρέχουν το σχετικό δικαίωμα πλήρους πρόσβασης (μέλη οικ. Έλληνα ή πολίτη της ΕΕ) ή

         

         iii) «Δια της παρούσης παρέχεται δικαίωμα πρόσβασης στην επενδυτική δραστηριότητα (1021)» στις περιπτώσεις των επενδυτών, όπου περιλαμβάνεται ως δικαίωμα και η ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα.

Στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί, αλλά εκκρεμεί σχετική αίτηση χορήγησης ή ανανέωσης, σημειώνεται η αντίστοιχη κατηγορία κατά τα ανωτέρω.

 

Γ. Στην περίπτωση δικαιούχων διεθνούς προστασίας ή προσωρινής προστασίας ή αιτούντες διεθνή προστασία, αποδεκτές είναι οι παρακάτω άδειες, όπως προβλέπονται στα άρθρα 164 έως 166 ν. 5038/2023, στον ν. 4939/2022 και το π.δ. 131/2006 ως εξής:

        1. Άδειες διαμονής δικαιούχων διεθνούς προστασίας

 • Άδεια διαμονής με την ένδειξη  «Πρόσφυγας» -«Refugee» 
 • Άδεια διαμονής με την ένδειξη «Επικουρική Προστασία» – «Subsidiary Protection».

 

 1. Άδειες διαμονής μελών οικογένειας δικαιούχων διεθνούς προστασίας
 • Άδεια διαμονής με την ένδειξη «Μ. Ο. Πρόσφυγα» – «Refugee F.M.»
 •  Άδεια διαμονής με την ένδειξη «Μ. O. Επικουρική προστασία» – «F.M. -Subsidiary Protection».   

               

 1. Άδειες διαμονής δικαιούχων προσωρινής προστασίας
 • Άδεια διαμονής που εκδίδεται από την Υπηρεσία Ασύλου σύμφωνα με το άρθρο 166 του ν. 5038/2023. Κατ’ εξαίρεση άδειες διαμονής προσωρινής προστασίας που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος της υα 172172/2022 (Β΄ 1462), ανεξαρτήτως ημερομηνίας λήξεως γίνονται δεκτές αποκλειστικά μέχρι τις 4 Μαρτίου 2025.

 

ΣΤ. Παρεχόμενες Ψηφιακές Υπηρεσίες