Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου

Ψηφιακές Υπηρεσίες

Βρείτε όλες τις ψηφιακές υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, εύκολα και γρήγορα.

Παρατηρητήρια Τιμών

Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.
Το καλάθι του νοικοκυριού.
Στατιστικά Δελτία Τιμών.
Μια επισκόπηση των ημερήσιων
τιμών δυιλιστηρίου.
Μια επισκόπηση των διακυμάνσεων
των τιμών των υγρών καυσίμων.
Παρακολούθηση των τιμών των καυσίμων.
Παρακολούθηση των τιμών του μηνιαίου οικιακού τιμολογίου.

Ενημέρωση

Forum

Καλώς ήρθατε στο διαδικτυακό μας forum!

Polls

Torem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit
vulputate libero et velit.

Learn More

.swiper-slide-image { cursor: pointer; }
Image 1 Image 2
Image 3 Image 4
document.addEventListener('DOMContentLoaded', function () { var filteredImages = document.querySelectorAll('.swiper-slide-image'); // Edit the links HERE var links = [ 'https://www.mindev.gov.gr/', 'https://www.mindev.gov.gr/dimea/', 'https://www.obi.gr/el/', 'https://www.businessportal.gr/', 'https://portal.eprocurement.gov.gr/', 'https://uhc.gr/', 'https://www.okaa.gr/', 'https://www.eaadhsy.gr/', 'https://www.okaa.gr/', 'https://www.gov.gr/', 'https://diavgeia.gov.gr/', 'http://www.opengov.gr', 'https://europa.eu/youreurope/index_el.htm', 'https://www.dpa.gr/', 'https://www.epant.gr/' ]; function handleClick(event) { var linkId = parseInt(event.target.getAttribute("data-slide-index")); if (!isNaN(linkId) && linkId >= 0 && linkId < links.length) { location.href = links[linkId]; } } for (var i = 0; i < filteredImages.length; i++) { filteredImages[i].addEventListener('click', handleClick); } // Initialize the swiper new Swiper('.swiper-container', { // Display two images per slide slidesPerView: 2, spaceBetween: 10, // Adjust as needed loop: true, // Add any additional options you need }); });