Έκδοση οδηγιών συμπλήρωσης πεδίων του ΚΗΜΔΗΣ που αφορούν στην εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση των παρακάτω οδηγιών, σχετικά με τη συμπλήρωση πεδίων του ΚΗΜΔΗΣ που αφορούν στην εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις.

Διεθνείς εμπειρίες σχετικά με τις ΠΔΣ

Η Παγκόσμια Τράπεζα δημοσίευσε μια έκθεση στην οποία γίνεται επισκόπηση της διεθνούς εμπειρίας στην εφαρμογή των ΠΔΣ. Η έκθεση επικεντρώνεται στο θεσμικό πλαίσιο που απαιτείται για την υποστήριξη της ενσωμάτωσης των πρακτικών των ΠΔΣ στην κυβέρνηση και επιδιώκει να εφοδιάσει τους ακούμενους, ώστε να έχουν μία ευρεία κατανόηση των θεμάτων που πρέπει να μελετηθούν κατά […]

Πρόσφατα επικαιροποιημένα κριτήρια ΠΔΣ για Οδικές Μεταφορές που δημοσιεύθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Στις 18 Οκτωβρίου 2021 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μια αναθεωρημένη έκδοση των κριτηρίων των ΠΔΣ για τις οδικές μεταφορές, ενημερώνοντας τα κριτήρια που δημοσιεύθηκαν το 2019. Η αναθεώρηση ήταν απαραίτητη για να προσαρμοστεί με τις αλλαγές που εισήγαγε η Οδηγία 2019/1161/ΕΕ, σχετικά με την προώθηση της καθαρότητας και ενεργειακής αποδοτικότητας των οχημάτων οδικών μεταφορών. Για […]

Εγχειρίδιο για αρχές που αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις με βάση τα κριτήρια του οικολογικού σήματος της ΕΕ για έντυπο χαρτί, χαρτί γραφικής ύλης και προϊόντα χάρτινων σακούλων μεταφοράς

Ένα νέο εγχειρίδιο έχει δημοσιευτεί. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο και διαβάστε το αρχείο σε μορφή pdf.

Δημοσιεύτηκαν νέα Ευρωπαϊκά κριτήρια για Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις στον τομέα της οδικής μεταφοράς

Αυτά τα νέα κριτήρια δημοσιεύτηκαν στην αγγλική γλώσσα μαζί με την τεχνική έκθεση του Κέντρου Ερευνών. Θα ακολουθήσει η μετάφραση των κριτηρίων και στις υπόλοιπες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο και διαβάστε το αρχείο σε μορφή pdf στην αγγλική έκδοση.

Έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις

Εγκρίθηκε από τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης την 08/02/2020 (ΦΕΚ 466 Τεύχος Β’). Μετά από μια μακρόχρονη διαδικασία προετοιμασίας, η Ελλάδα πλέον συγκαταλέγεται σε εκείνες τις χώρες που διαθέτουν ένα σημαντικό οδηγό/εργαλείο για την υλοποίηση πράσινων πολιτικών και στον τομέα […]

Νέα ευρωπαϊκά πράσινα κριτήρια για την κατηγορία “υπολογιστές, οθόνες, φορητές ταμπλέτες (tablets) και έξυπνα τηλέφωνα (smartphones)”

Νέα ευρωπαϊκά πράσινα κριτήρια για την κατηγορία «υπολογιστές, οθόνες, φορητές ταμπλέτες (tablets) και έξυπνα κινητά τηλέφωνα (smartphones)» Τον Μάρτιο του 2021 εκδόθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα νέα πράσινα κριτήρια για υπολογιστές, οθόνες, φορητές ταμπλέτες (tablets) και έξυπνα κινητά τηλέφωνα (smartphones). Τα κριτήρια εκδόθηκαν αρχικά στην αγγλική γλώσσα, θα ακολουθήσει όμως και η μετάφρασης τους […]

Έναρξη πιστοποιημένου επιμορφωτικού προγράμματος του ΙΝΕΠ-ΕΚΔΔΑ για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις

H Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων (Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή ανακοινώνει την έναρξη πιστοποιημένου επιμορφωτικού προγράμματος για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις στο Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Το επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται στους υπαλλήλους και στα στελέχη των αναθετουσών αρχών, των ελεγκτικών φορέων, των διαχειριστικών αρχών […]

Δημοσίευση διακήρυξης συμφωνίας – πλαίσιο 2ετους διάρκειας για την προμήθεια Φωτοαντιγραφικού χαρτιού με πράσινα κριτήρια για την κάλυψη των αναγκών της κεντρικής κυβέρνησης (Υπουργείων)

Στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ δημοσιεύτηκε διεθνείς ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για τη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο 2ετους διάρκειας για την προμήθεια 375.460 δεσμίδων των 500 φύλλων χάρτου φωτοαντιγραφής (μεγέθους Α4 και Α3) μέγιστης εκτιμώμενης αξίας 931.910,00€, ΦΠΑ 24%: 223.658,40€ και συνολικά 1.155.568,40 €, για κάλυψη αναγκών δημοσίων φορέων (Υπουργείων ). Στοιχεία διαγωνισμού: Αριθμός Α/Α Συστήματος: 105695 […]

Πιστοποιημένο επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΙΝΕΠ – ΕΚΔΔΑ για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις

Το επόμενο προγραμματισμένο σεμινάριο με τίτλο ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ με κωδικό 80102Ο21 (Τομέας «Οικονομία και Δημοσιονομική Πολιτική») θα πραγματοποιηθεί από 5/7/2021 μέχρι 8/7/2021. Το πιστοποιημένο επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται στους υπαλλήλους και στα στελέχη των αναθετουσών αρχών, των ελεγκτικών φορέων, των διαχειριστικών αρχών και των δημοσίων φορέων γενικότερα, που το αντικείμενο της […]