ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΕΠΕ)

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΕΠΕ)

Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Limited Company) είναι μια εμπορική εταιρεία που συστήνεται με ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο 1 ευρώ, για την οποία οι εταίροι της έχουν περιορισμένη ευθύνη. Το κεφάλαιο της εταιρείας καθορίζεται από τους εταίρους της χωρίς περιορισμούς και μπορεί να αποτελείται από χρηματικές καταβολές ή σε είδος καταβολές δεκτές προς αποτίμηση. Διαθέτει καταστατική σύμβαση και αποκτά νομική προσωπικότητα με την εγγραφή της στο ΓΕΜΗ με διάρκεια που ορίζεται από τους ιδρυτές (ορισμένου ή αορίστου χρόνου). Για το εταιρικό της κεφάλαιο η εταιρεία εκδίδει τίτλους (μερίδια) τα οποία διανέμει στους ιδιοκτήτες (εταίρους) της εταιρείας. Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δεν έχει την δυνατότητα έκδοσης άλλων τίτλων πέραν των ανωτέρω. Τα κύρια διοικητικά όργανα της εταιρείας είναι η συνέλευση των εταίρων η οποία αποφασίζει υποχρεωτικά για σειρά εξαιρετικών θεμάτων και ο διαχειριστής (ή διαχειριστές), ο οποίος έχει την εξουσία να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρεία. Κατ’ έτος η εταιρεία έχει την υποχρέωση σύνταξης και υποβολής σε δημοσιότητα ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και εκλογής νόμιμων ελεγκτών εφόσον ανήκει στην κατηγορία των μεσαίων και μεγάλων οντοτήτων, αλλά ωστόσο μπορεί να επιλέξει και προαιρετικό έλεγχο έστω και αν δεν ανήκει στις ανωτέρω κατηγορίες. Το ρυθμιστικό πλαίσιο της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης διέπεται από τις διατάξεις του νόμου 3190/1955 (Α’ 91).