Διεύθυνση Εμπορικής Επιχειρηματικότητας

Διεύθυνση Εμπορικής Επιχειρηματικότητας

Η Διεύθυνση Εμπορικής Επιχειρηματικότητας αποτελεί υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σύμφωνα με το Π.Δ. 5/2022 (Α’ 15) «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων».

Επιχειρησιακοί στόχοι

Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης είναι:

 

α) Ο σχεδιασμός και η εισήγηση κανόνων λειτουργίας της αγοράς με στόχο την απαλοιφή διοικητικών εμποδίων, τη διασφάλιση της λειτουργίας της αγοράς με όρους υγιούς ανταγωνισμού και τη διαφάνεια των εμπορικών συναλλαγών.

 

β) Η προώθηση της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου, και η παρακολούθηση των εξελίξεων του θεσμικού πλαισίου της συνεργατικής οικονομίας διαμοιρασμού.

 

γ) Η εποπτεία θεμάτων λιανεμπορίου και υπηρεσιών στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς καθώς και η εισήγηση για τροποποίηση και εναρμόνιση των κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙΕΠΠΥ) σε εθνικό επίπεδο.

 

δ) Η θεσμική υποστήριξη της ΔΙΜΕΑ για θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, του οργανωμένου εμπορίου και της αντιμετώπισης του παρεμπορίου.

 

ε) Η παρακολούθηση, ο σχεδιασμός και η εισήγηση τροποποιήσεων επί του κανονιστικού πλαισίου για το υπαίθριο εμπόριο, τους μεσίτες αστικών συμβάσεων, τις εμπορικές εκθέσεις και τους εκθεσιακούς χώρους.

 

στ) Η συνεργασία με κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς για την ανάπτυξη του υπαίθριου εμπορίου και των βραχυχρόνιων αγορών, με σκοπό την προώθηση τοπικών και εποχιακών προϊόντων σε συνδυασμό με την ανάδειξη της ιδιαίτερης πολιτιστικής φυσιογνωμίας κάθε τόπου.

 

ζ) Η ενοποίηση σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο επιμέρους δράσεων, όπως η διαφημιστική προβολή, η τουριστική ανάπτυξη, η διενέργεια καλλιτεχνικών δράσεων, η διάθεση προϊόντων, και η ένταξή τους στη διενέργεια οργανωμένων υπαίθριων αγορών.

 

η) Η διαμόρφωση πολιτικής για την προαγωγή του θεσμού των εμπορικών, βιομηχανικών, βιοτεχνικών και επαγγελματικών Επιμελητηρίων και η εισήγηση λήψης νομοθετικών μέτρων.

 

θ) Η διαμόρφωση της εθνικής στρατηγικής και του θεσμικού πλαισίου για τον ανταγωνισμό και για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ).

 

ι) Η υποστήριξη θεσμικών θεμάτων για τα εμπορικά σήματα και η προώθηση του ελληνικού σήματος, καθώς και η εφαρμογή του δικαίου περί ελληνικών, ενωσιακών και διεθνών σημάτων και η διαφύλαξη και προαγωγή των δικαιωμάτων εμπορικής ιδιοκτησίας.

Αρμοδιότητες

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται στα τμήματά της ως εξής: 

Διεύθυνση Εμπορικής Επιχειρηματικότητας

Προϊσταμένη:
Βαρβάρα Μαρουλή
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
v.marouli@mindev.gov.gr

α) Ηλεκτρονικού Εμπορίου

αα) Ο σχεδιασμός και η χάραξη πολιτικής για την προώθηση του ηλεκτρονικού εμπορίου καθώς και η συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία και φορείς.

 

αβ) Η εισήγηση και λήψη μέτρων για την άρση των εμποδίων και την είσοδο των επιχειρήσεων στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου και για την εμπέδωση πνεύματος εμπιστοσύνης κατά τις συναλλαγές με ηλεκτρονικά μέσα.

 

αγ) Η επεξεργασία, εισήγηση και προώθηση πρωτοβουλιών, μέτρων και νομοθετικών προτάσεων, περιλαμβανομένης της εναρμόνισης της ελληνικής νομοθεσίας με το ενωσιακό δίκαιο, σε θέματα ηλεκτρονικού εμπορίου.

 

αδ) Η υποστήριξη της εκπροσώπησης της χώρας μας σε θέματα αρμοδιότητας του τμήματος στην ΕΕ και σε διεθνείς οργανισμούς, καθώς και η συνεργασία με τις αρχές άλλων κρατών.

 

αε) Η ενημέρωση και η παροχή οδηγιών σε εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς για θέματα ηλεκτρονικού εμπορίου, και ιδίως σχετικά με το εφαρμοστέο θεσμικό πλαίσιο και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό, καθώς και σχετικά με τα στοιχεία επικοινωνίας των ελληνικών αρχών, οργανισμών ή ενώσεων, που οι αποδέκτες των υπηρεσιών μπορούν να απευθύνονται για περαιτέρω πληροφόρηση.

 

αστ) Η μέριμνα για την κοινοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των σημαντικών ελληνικών διοικητικών και δικαστικών αποφάσεων για την επίλυση διαφορών στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου, καθώς και των πληροφοριών σχετικά με τις πρακτικές, τα συναλλακτικά ήθη και τα έθιμα, που αφορούν στο ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ελλάδα.

 

αζ) Η μέριμνα για την προώθηση και την αναβάθμιση των υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου, μέσα από τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης, κατάρτισης και εκπαίδευσης των επιχειρήσεων και των στελεχών του Δημοσίου.

 

αη) Η συνεργασία με ερευνητικά εργαστήρια, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα οποία έχουν ως γνωστικό πεδίο το ηλεκτρονικό εμπόριο.

 

αθ) Η παρακολούθηση του θεσμικού πλαισίου του ηλεκτρονικού εμπορίου και στον τομέα της συνεργατικής οικονομίας διαμοιρασμού.

Τμήμα Ηλεκτρονικού Εμπορίου

Προϊσταμένη:
Καλογεροπούλου Αναστασία
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
nkalogeropoulou@mindev.gov.gr

β) Οργανωμένου Εμπορίου

βα) Γραφείο Εμπορικών Ρυθμίσεων:

 

(1) Η υποστήριξη της έκδοσης νομοθετικών και κανονιστικών πράξεων και η νομοθετική πρωτοβουλία σε θέματα που αφορούν σε:

 

(i) Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙΕΠΠΥ).

 

(ii) Ίδρυση καταστημάτων λιανικού εμπορίου, ωράριο καταστημάτων, λειτουργία εμπορικών καταστημάτων, θεσμικό πλαίσιο περί διενέργειας εκπτώσεων, προσφορών, προωθητικών ενεργειών και λειτουργία καταστημάτων τύπου «stock» και «outlet».

 

(iii) Μεσίτες αστικών συμβάσεων, εμπορικούς αντιπροσώπους, επαγγελματικές και εμπορικές μισθώσεις και μισθώσεις κατοικίας.

 

(iv) Υπαίθριο εμπόριο και ειδικότερα λαϊκές αγορές, βραχυχρόνιες αγορές, στάσιμο και πλανόδιο εμπόριο.

 

(v) Χονδρεμπορικές αγορές, Δημοπρατήρια και Χρηματιστήρια Εμπορευμάτων.

 

(vi) Εμπορικές εκθέσεις και εκθεσιακούς χώρους.

 

(2) Η εποπτεία των χονδρεμπορικών αγορών, του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας Ανώνυμου Εταιρίας (ΟΚΑΑ), της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης Ανωνύμου Εταιρίας (ΚΑΘ), και η υποστήριξη θεμάτων της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας (ΠΕΛ).

 

(3) Η παρακολούθηση του ενωσιακού δικαίου για θέματα αρμοδιότητας, βάσει των σχεδίων που αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Συμβουλίου της ΕΕ.

 

(4) Η υποστήριξη της εκπροσώπησης της χώρας μας σε όργανα και επιτροπές της ΕΕ ή διεθνών οργανισμών και γενικά η συνεργασία με τις αρχές άλλων κρατών ή διεθνών οργανισμών.

 

(5) Η συμμετοχή στο σύστημα Κοινοποιήσεων του Ηλεκτρονικού Συστήματος Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά (Internal Market Information System – ΙΜΙ) για τον τομέα των Υπηρεσιών ως Αρμόδια Αρχή.

 

(6) Η συνεργασία με τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία στην ΕΕ, τη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στον ΟΟΣΑ και το Υπουργείο Εξωτερικών για θέματα εμπορίου.

 

(7) Η συμμετοχή στην προετοιμασία υπηρεσιακού φακέλου για το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας για θέματα εμπορίου.

 

(8) Η εναρμόνιση του εθνικού δικαίου με το ενωσιακό, αναφορικά με την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών, για τις ανωτέρω θεματικές.

 

ββ) Γραφείο Σχεδιασμού και Ενημέρωσης Εμπορικών Πολιτικών:

 

(1) Η μέριμνα για τον εντοπισμό και την άρση διοικητικών εμποδίων που προκύπτουν από την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου αρμοδιότητας του τμήματος, αξιοποιώντας τις εισηγήσεις φορέων της αγοράς και των καταναλωτών, ιδίως ως προς την προσαρμογή των κανόνων ΔΙΕΠΠΥ.

 

(2) Η επεξεργασία των δεδομένων σε πληροφοριακά συστήματα που αφορούν στο υπαίθριο εμπόριο, όπως του ΟΠΣ – Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων και ΟΠΣ «Ανοιχτή Αγορά», και η εξαγωγή συμπερασμάτων από αυτά.

 

(3) Η ενημέρωση και η μέριμνα για την εκπαίδευση του προσωπικού των ΟΤΑ, σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου.

 

(4) Η ενημέρωση και ο χειρισμός θεμάτων και ερωτημάτων που τίθενται από ενδιαφερόμενους, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, και περιφερειακές υπηρεσίες.

 

(5) Η εισήγηση για τη διαμόρφωση τομεακών πολιτικών των εταιρειών του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005, που δραστηριοποιούνται στον τομέα του χονδρεμπορίου αγαθών (τρόφιμα) και υπηρεσιών (virtual auction), προς διασφάλιση της πρόσβασης των παραγωγικών προϊόντων στις οργανωμένες αγορές, της βελτίωσης του ανταγωνισμού, της επαύξησης της δημόσιας περιουσίας, της ανάπτυξης υποδομών, και της προώθησης καλών διεθνών εμπορικών πρακτικών.

 

(6) Η αξιολόγηση και η εισήγηση για το Εθνικό Παρατηρητήριο Εμπορίου προκειμένου να καθίσταται δυνατή η παρακολούθηση των στοιχείων που αφορούν στις εμπορικές επιχειρήσεις, στην εμπορική δραστηριότητα και στη διαμόρφωση των κατάλληλων πολιτικών για τα προβλήματα, που αυτές αντιμετωπίζουν.

Τμήμα Οργανωμένου Εμπορίου

Προϊστάμενος:
Αντωναράκος Δημήτριος
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
antwnarakos@mindev.gov.gr

γ) Επιμελητηρίων

γα) Η εισήγηση μέτρων πολιτικής για την προαγωγή του θεσμού των εμπορικών, βιομηχανικών, βιοτεχνικών και επαγγελματικών Επιμελητηρίων στην Ελλάδα, καθώς και της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων (ΚΕΕ), των Επιμελητηρίων διμερούς ενδιαφέροντος που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, της Εθνικής Ελληνικής Επιτροπής του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ΕΕ-ΕΔΕΕ), του Επιμελητηρίου Αλεξανδρείας, και του Αραβοελληνικού Επιμελητηρίου Εμπορίου και Αναπτύξεως, και των Επιμελητηρίων στο εξωτερικό.

 

γβ) Η εισήγηση για τη διαμόρφωση αναγκαίου θεσμικού πλαισίου για τα ανωτέρω Επιμελητήρια, η παρακολούθηση της δραστηριότητάς τους καθώς και η λήψη των αναγκαίων μέτρων για την ορθολογική οργάνωση και ομαλή λειτουργία τους.

 

γγ) Η προετοιμασία και η εισήγηση για την έκδοση κανονιστικών πράξεων που εντάσσονται στην νομοθεσία για τα Επιμελητήρια, και ιδίως η εφαρμογή του Μέρους Β’ (άρθρα 61 έως 99) του ν. 4497/2017, εξαιρουμένων των διατάξεων που αφορούν:

 

(1) στην οικονομική λειτουργία, και ιδίως του Κεφαλαίου Γ’ του ως άνω Μέρους και των παρ. 2 και 3 του άρθρου 85 του ν. 4497/2017,

 

(2) σε θέματα πειθαρχικού δικαίου, και ιδίως του Κεφαλαίου Ζ’ του ως άνω Μέρους και της παρ. 2 του άρθρου 82 του ν. 4497/2017,

 

(3) σε θέματα υπηρεσιακής κατάστασης και κινητικότητας του προσωπικού των Επιμελητηρίων, και ιδίως του άρθρου 80 του ν. 4497/2017.

 

γδ) Η συμμετοχή, χωρίς δικαίωμα ψήφου, στις συνεδριάσεις των οργάνων διοίκησης της ΚΕΕ.

 

γε) Η διαμόρφωση πολιτικών για ανάληψη και προώθηση πρωτοβουλιών, σχετικά με την ανάπτυξη διεθνών εμπορικών συνεργασιών, σε συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες.

 

γστ) Η παρακολούθηση, η αλληλογραφία και ο συντονισμός με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών, με στόχο την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων για την έκδοση κανονιστικών πράξεων για διμερή Επιμελητήρια.

 

γζ) Η ανταπόκριση στον κοινοβουλευτικό έλεγχο και η ταξινόμηση των σχετικών απαντήσεων των Επιμελητηρίων.

 

γη) Η αναπλήρωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των εμπορικών, βιομηχανικών, βιοτεχνικών και επαγγελματικών Επιμελητηρίων.

 

γθ) Η παρακολούθηση των θεμάτων που αφορούν στις εταιρείες που συστήνουν ή συμμετέχουν τα Επιμελητήρια αρμοδιότητας του τμήματος, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες για την εποπτεία της οικονομικής λειτουργίας και λοιπών διοικητικών θεμάτων.

 

γι) Η παρακολούθηση των θεμάτων που αφορούν στη συνεργασία των εμπορικών, βιομηχανικών, βιοτεχνικών και επαγγελματικών Επιμελητηρίων με δημόσιους, κοινωνικούς και ιδιωτικούς φορείς.

Τμήμα Οργανωμένου Εμπορίου

Προϊστάμενος:
Τσολάκης Στέργιος
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
s.tsolakis@mindev.gov.gr

δ) Ανταγωνισμού και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ)

δα) Γραφείο Ανταγωνισμού:

 

(1) Η παρακολούθηση και αξιολόγηση του θεσμικού πλαισίου, εθνικού και ενωσιακού, και η εισήγηση μέτρων για τον υγιή ανταγωνισμό, και για την αντιμετώπιση αθέμιτων εμπορικών πρακτικών στις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων (Business to Business – B2B).

 

(2) Η συμμετοχή σε όργανα και επιτροπές της ΕΕ και διεθνών οργανισμών, καθώς και η συνεργασία με τις αρχές άλλων κρατών και καθ’ ύλην αρμόδιους φορείς, για θέματα ανταγωνισμού.

 

(3) Η υποστήριξη του Υπουργού για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του σε ζητήματα συμπεριφοράς των επιχειρήσεων, σχετικά με τον ανταγωνισμό.

 

(4) Η εποπτεία της δραστηριότητας της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η υποστήριξη του έργου της, και ιδίως στην έκδοση πράξεων που προβλέπονται στον ν. 3959/2011 (Α’ 93).

 

(5) Η συμβολή στη διαμόρφωση μέτρων πολιτικής, που διασφαλίζουν συνθήκες ομαλότητας στην αγορά, αποτελεσματικό ανταγωνισμό, που οδηγούν σε χαμηλό επίπεδο τιμών, με τη μελέτη της δομής και των συνθηκών λειτουργίας της αγοράς, των παραγόντων που διαμορφώνουν το κόστος παραγωγής στη χώρα και επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητά της.

 

δβ) Γραφείο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ):

 

(1) Η εισήγηση της εθνικής στρατηγικής για την ΕΚΕ που έχει ως στόχο την ανάπτυξη, την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα.

 

(2) Η παρακολούθηση της εξέλιξης της ευρωπαϊκού και διεθνούς θεσμικού πλαισίου για την ΕΚΕ και η εισήγηση των απαιτούμενων μέτρων.

 

(3) Η προώθηση Πλαισίου Αρχών και Πρακτικών ΕΚΕ.

 

(4) Η εισήγηση για την υιοθέτηση κριτηρίων ΕΚΕ για τη σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων.

 

(5) Η ενημέρωση των επιχειρήσεων σε θέματα καλών πρακτικών για την ΕΚΕ, η δημοσιοποίηση καλών πρακτικών ΕΚΕ, η διοργάνωση σεμιναρίων και η παροχή συμβουλών σε θέματα ΕΚΕ, με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Τμήμα Ανταγωνισμού και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ)

Προϊστάμενος:
Μουσούρης Γεώργιος
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
mousouris@mindev.gov.gr

ε) Σημάτων

εα) Η μελέτη και η εισήγηση μέτρων για τη νομοθετική ρύθμιση θεμάτων εμπορικών σημάτων, καθώς και η συναφής παρακολούθηση και εναρμόνιση του ενωσιακού δικαίου με το εθνικό.

 

εβ) Η συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς, και ιδίως με το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO), τον Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO).

 

εγ) Η συνεργασία με τη ΔΙΜΕΑ και τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) για θέματα σημάτων.

 

εδ) Η υποστήριξη της έκδοσης νομοθετικών και κανονιστικών πράξεων σε θέματα Ελληνικού Σήματος.

 

εε) Η διοικητική υποστήριξη της Επιτροπής Ελληνικού Σήματος.

 

εστ) Η μέριμνα για τον έλεγχο και την πιστοποίηση του ελληνικού σήματος.

 

εζ) Η διενέργεια δράσεων για την προώθηση και την προβολή του ελληνικού σήματος.

Τμήμα Σημάτων

Προϊσταμένη:
Αθανασοπούλου Γεωργία
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
athanasopoulou@mindev.gov.gr