Διεύθυνση Έρευνας Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών

Διεύθυνση Έρευνας Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών

Η Διεύθυνση Έρευνας Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών αποτελεί υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σύμφωνα με το Π.Δ. 5/2022 (Α’ 15) «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων». 

Επιχειρησιακοί στόχοι

Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης είναι η παροχή τεχνογνωσίας και η επιστημονική υποστήριξη για τον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και την κεντρική διαχείριση της παροχής κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών των δημοσίων συμβάσεων προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό μεριμνά ιδίως για: 

 

α) Την υποστήριξη του σχεδιασμού και την προετοιμασία των διαγωνιστικών διαδικασιών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων κεντρικών προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών των αναθετουσών αρχών. 

 

β) Τη διενέργεια προκαταρκτικών διαβουλεύσεων με την αγορά με σκοπό τη διεύρυνση της συμμετοχής των οικονομικών φορέων στους δημόσιους διαγωνισμούς, μέσω της αξιοποίησης των βέλτιστων εθνικών και ενωσιακών πρακτικών για την προαγωγή και εξασφάλιση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος. 

 

γ) Τη διενέργεια διαβουλεύσεων με τις αναθέτουσες αρχές για τον καθορισμό των τεχνικών και λειτουργικών απαιτήσεων που αντιστοιχούν στις προγραμματισμένες ανάγκες τους για αγαθά και υπηρεσίες. 

 

δ) Την έρευνα της αγοράς και την παροχή οικονομοτεχνικής συνδρομής σε θέματα δημοσίων συμβάσεων για αγαθά και υπηρεσίες. 

 

ε) Την εκπόνηση και την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών για τους φορείς του δημοσίου, στο πλαίσιο των κεντρικών αγορών ή της παροχής επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών. 

 

στ) Την εκπόνηση και επικαιροποίηση των Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών για αγαθά και υπηρεσίες. 

 

ζ) Την παροχή τεχνογνωσίας στις αναθέτουσες αρχές, στους αναθέτοντες φορείς, στα Επιμελητήρια και στις κλαδικές ενώσεις οικονομικών φορέων μέσω ενημερωτικών δράσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε θέματα τεχνικών προδιαγραφών, πράσινων δημοσίων συμβάσεων. 

Αρμοδιότητες

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται στα τμήματά της ως εξής: 

Διεύθυνση Έρευνας Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών

Προϊσταμένη:
Μαρία Ιατρέλλη 
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
iatrellim@mindev.gov.gr 

α) Τεχνικών Προδιαγραφών Αγαθών και Υπηρεσιών

Οι αρμοδιότητες του τμήματος αφορούν σε αγαθά και υπηρεσίες εκτός του μηχανολογικού και του ηλεκτρονικού εξοπλισμού, και είναι οι ακόλουθες: 

 

αα) Η μελέτη, η διαβούλευση, η εκπόνηση, η επικαιροποίηση και η έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για αγαθά και υπηρεσίες που προορίζονται για κεντρικές αγορές ή στο πλαίσιο των επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών της Γενικής Διεύθυνσης. 

 

αβ) Η εκπόνηση Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών για αγαθά και υπηρεσίες που προμηθεύονται οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς. 

 

αγ) Η υλοποίηση, η τήρηση, η επικαιροποίηση και η διαχείριση του Μητρώου Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών για αγαθά και υπηρεσίες. 

 

αδ) Η μελέτη περιβαλλοντικών κριτηρίων, απαιτήσεων περιβαλλοντικής διαχείρισης, υγιεινής και ασφάλειας, ενεργειακής εξοικονόμησης, χαρακτηριστικών βιώσιμης ανάπτυξης, κυκλικής οικονομίας και ολικής ποιότητας, και η εισήγηση για την ενσωμάτωσή τους στις τεχνικές προδιαγραφές αγαθών και υπηρεσιών. 

 

αε) Η μελέτη καινοτόμων προϊόντων και η ενσωμάτωση σχετικών απαιτήσεων στις τεχνικές προδιαγραφές αγαθών και υπηρεσιών για τη διενέργεια δημοσίων συμβάσεων καινοτομίας. 

 

αστ) Η παροχή οδηγιών και τεχνικής συνδρομής στις Κεντρικές Αρχές Αγορών, στις αναθέτουσες αρχές και στους αναθέτοντες φορείς σχετικά με θέματα τεχνικών προδιαγραφών κατά τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας και την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων για αγαθά και υπηρεσίες. 

 

αζ) Η παροχή διευκρινίσεων και απαντήσεων σε ερωτήματα που προκύπτουν για θέματα τεχνικών προδιαγραφών κατά τη διαγωνιστική διαδικασία και την εκτέλεση των συμβάσεων για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών σε διαγωνισμούς της Γενικής Διεύθυνσης (ΕΚΑΑ). 

 

αη) Η εισήγηση σχετικά με ποιοτικές – τεχνικές εκτροπές και η εισήγηση μέτρων, προτάσεων και λύσεων γιακάθε θέμα τεχνικής φύσεως επί των Δημόσιων Συμβάσεων που παρουσιάζεται κατά την εκτέλεση των συμβάσεων που διενεργούνται από τη Γενικής Διεύθυνση (ΕΚΑΑ), για αγαθά και υπηρεσίες. 

 

αθ) Η συνδρομή στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών διαγωνισμών προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών που διενεργούνται από τη Γενική Διεύθυνση. 

 

αι) Η χρήση του ενωσιακού κωδικολογίου (CPV) για αγαθά και υπηρεσίες. 

 

αια) Η ανάπτυξη συνεργασίας με φορείς της ακαδημαϊκής κοινότητας, επιστημονικούς φορείς, θεσμικούς φορείς, κλαδικούς φορείς οικονομικών φορέων και άλλους φορείς του εσωτερικού ή του εξωτερικού για την άντληση και ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με θέματα τεχνικών προδιαγραφών, απαιτήσεων καθώς και καλών πρακτικών για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών. 

 

αιβ) Η επισκόπηση της ηλεκτρονικής δημόσιας διαβούλευσης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ για τις τεχνικές προδιαγραφές προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών καθώς και η επακόλουθη αξιολόγηση των συμπερασμάτων που προκύπτουν από αυτή. 

 

αιγ) Η μέριμνα για την οργάνωση και την τήρηση ψηφιακής Τεχνικής Βιβλιοθήκης ΕΚΑΑ με αρχείο επίσημων ενωσιακών προτύπων (standards), εθνικών προτύπων, άλλων διεθνών προτύπων και τεχνικού επιστημονικού υλικού, όπως συγγράμματα, μελέτες, βιβλία, και αρχείου τεχνικών προδιαγραφών για αγαθά και υπηρεσίες. 

 

αιδ) Η τεχνική επιθεώρηση, μετά από αίτημα της Διεύθυνσης Διαχείρισης Διαγωνιστικών Διαδικασιών, των εγκαταστάσεων κατασκευαστών -προμηθευτών και ο έλεγχος της παραγωγής των προς προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών, τόσο από πλευράς ποιότητας όσο και από πλευράς παραγωγικής δυνατότητας. 

 

αιε) Η παροχή τεχνογνωσίας στις αναθέτουσες αρχές, στους αναθέτοντες φορείς, στα Επιμελητήρια και στις κλαδικές ενώσεις οικονομικών φορέων μέσω ενημερωτικών δράσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) σε θέματα τεχνικών προδιαγραφών, πράσινων δημοσίων συμβάσεων και άλλα συναφή θέματα. 

 

αιστ) Η τήρηση του Μητρώου Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών ως προς αγαθά και υπηρεσίες. 

Τμήμα Τεχνικών Προδιαγραφών Αγαθών και Υπηρεσιών

Προϊσταμένη:
Αναστασία Ζαχαροπούλου 
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
azacharopoulou@mindev.gov.gr 

β) Τεχνικών Προδιαγραφών Μηχανολογικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

βα) Η μελέτη, η διαβούλευση, η εκπόνηση, η επικαιροποίηση και η έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για αγαθά αρμοδιότητας του τμήματος που προορίζονται για κεντρικές αγορές ή στο πλαίσιο των επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών της Γενικής Διεύθυνσης. 

 

ββ) Η εκπόνηση Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών για τα αγαθά αρμοδιότητας του τμήματος που προμηθεύονται οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς. 

 

βγ) Η δημιουργία, η τήρηση, η επικαιροποίηση και η διαχείριση του Μητρώου Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών για αγαθά αρμοδιότητας του τμήματος. 

 

βδ) Η μελέτη πράσινων κριτηρίων, απαιτήσεων περιβαλλοντικής διαχείρισης, υγιεινής και ασφάλειας, ενεργειακής εξοικονόμησης, χαρακτηριστικών βιώσιμης ανάπτυξης, κυκλικής οικονομίας και ολικής ποιότητας, και η εισήγηση για την ενσωμάτωσή τους στις τεχνικές προδιαγραφές των αγαθών αρμοδιότητας του τμήματος. 

 

βε) Η μελέτη καινοτόμων προϊόντων και η ενσωμάτωση σχετικών απαιτήσεων στις τεχνικές προδιαγραφές των αγαθών αρμοδιότητας του τμήματος για τη διενέργεια δημοσίων συμβάσεων καινοτομίας. 

 

βστ) Η παροχή οδηγιών και τεχνικής συνδρομής στις Κεντρικές Αρχές Αγορών, στις αναθέτουσες αρχές και στους αναθέτοντες φορείς σχετικά με θέματα τεχνικών προδιαγραφών των συγκεντρωτικών αγορών και των επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών κατά τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας και την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων για αγαθά αρμοδιότητας του τμήματος. 

 

βζ) Η παροχή διευκρινίσεων και απαντήσεων σε ερωτήματα που προκύπτουν για θέματα τεχνικών προδιαγραφών κατά τη διαγωνιστική διαδικασία και την εκτέλεση των συμβάσεων για την προμήθεια αγαθών αρμοδιότητας του τμήματος σε διαγωνισμούς της Γενικής Διεύθυνσης (ΕΚΑΑ). 

 

βη) Η εισήγηση σχετικά με ποιοτικές – τεχνικές εκτροπές και η εισήγηση μέτρων, προτάσεων και λύσεων για κάθε θέμα τεχνικής φύσεως επί των Δημόσιων Συμβάσεων που παρουσιάζεται κατά την εκτέλεση των συμβάσεων για αγαθά αρμοδιότητας του τμήματος. 

 

βθ) Η συνδρομή στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών διαγωνισμών προμήθειας αγαθών αρμοδιότητας του τμήματος που διενεργούνται από τη Γενική Διεύθυνση. 

 

βι) Η χρήση του ενωσιακού κωδικολογίου (CPV) για αγαθά αρμοδιότητας του τμήματος. 

 

βια) Η ανάπτυξη συνεργασίας με φορείς της ακαδημαϊκής κοινότητας, επιστημονικούς φορείς, θεσμικούς φορείς, κλαδικούς φορείς οικονομικών φορέων και άλλους φορείς του εσωτερικού ή του εξωτερικού για την άντληση και ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με θέματα τεχνικών προδιαγραφών, απαιτήσεων καθώς και καλών πρακτικών για την προμήθεια αγαθών αρμοδιότητας του τμήματος. 

 

βιβ) Η εποπτεία της ηλεκτρονικής δημόσιας διαβούλευσης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ για τις τεχνικές προδιαγραφές προμήθειας αγαθών αρμοδιότητας του τμήματος, καθώς και η επακόλουθη αξιολόγηση των συμπερασμάτων που προκύπτουν από αυτή. 

 

βιγ) Η μέριμνα για την οργάνωση και την τήρηση ψηφιακής Τεχνικής Βιβλιοθήκης ΕΚΑΑ με αρχείο επίσημων ενωσιακών προτύπων (standards), εθνικών προτύπων, άλλων διεθνών προτύπων και τεχνικού επιστημονικού υλικού, όπως συγγράμματα, μελέτες, βιβλία, και αρχείου Τεχνικών Προδιαγραφών για αγαθά αρμοδιότητας του τμήματος. 

 

βιδ) Η τεχνική επιθεώρηση, μετά από αίτημα της Διεύθυνσης Διαχείρισης Διαγωνιστικών Διαδικασιών, των εγκαταστάσεων κατασκευαστών -προμηθευτών και ο έλεγχος της παραγωγής των προς προμήθεια αγαθών, τόσο από πλευράς ποιότητας όσο και από πλευράς παραγωγικής δυνατότητας. 

 

βιε) Η παροχή τεχνογνωσίας στις αναθέτουσες αρχές, στους αναθέτοντες φορείς, στα Επιμελητήρια και στις κλαδικές ενώσεις οικονομικών φορέων μέσω ενημερωτικών δράσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε συνεργασία με το ΕΚΔΔΑ σε θέματα τεχνικών προδιαγραφών, πράσινων δημοσίων συμβάσεων. 

 

βιστ) Η τήρηση του Μητρώου Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών ως προς τον μηχανολογικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. 

Τμήμα Τεχνικών Προδιαγραφών Μηχανολογικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

Προϊστάμενος:
Γεώργιος Βαρσαμίδης 
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
gvarsaminidis@mindev.gov.gr

γ) Έρευνας Αγοράς

γα) Η τεκμηριωμένη εκτίμηση της προϋπολογισθείσας δαπάνης των προς προμήθεια αγαθών/υπηρεσιών κατά το στάδιο της προετοιμασίας της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

 

γβ) Η οργάνωση και διενέργεια διαβουλεύσεων με τους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην αγορά στο πλαίσιο της προετοιμασίας της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

 

γγ) Η εισήγηση για τον σχηματισμό και τη σύνθεση των ομάδων διαβουλεύσεων μέσω των οποίων θα υλοποιείται, αποκλειστικά, η επικοινωνία με την αγορά καθ’ όλην τη διάρκεια του προδιαγωνιστικού σταδίου. 

 

γδ) Η μελέτη και η εισήγηση επί θεμάτων έρευνας αγοράς, τιμών και κόστους των υπό προμήθεια αγαθών ή υπηρεσιών, καθώς και επί των οικονομοτεχνικών δυνατοτήτων των υποψήφιων αναδόχων, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας ή της εκτέλεσης μιας σύμβασης, εφόσον ζητηθεί από όργανο της Γενικής Διεύθυνσης ή στο πλαίσιο παροχής επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών. 

 

γε) Η δημιουργία φακέλου έρευνας αγοράς, ο οποίος συμπεριλαμβάνεται στον Φάκελο Δημόσιας Σύμβασης, για τις επιμέρους κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών στο πλαίσιο της προετοιμασίας των διαγωνιστικών διαδικασιών που διενεργούνται από τη Γενική Διεύθυνση. 

 

γστ) Η συνεργασία με Επιμελητήρια και κλαδικές ενώσεις κατασκευαστών, προμηθευτών καθώς και με αναγνωρισμένα κέντρα μελετών για τη βιομηχανία, τη βιοτεχνία και το εμπόριο, με σκοπό την άντληση οικονομοτεχνικών πληροφοριών και στοιχείων. 

 

γζ) Η διερεύνηση των πιθανών εναλλακτικών για την προμήθεια αγαθών ή παροχή υπηρεσιών και η οικονομοτεχνική τεκμηρίωση των στοιχείων της έρευνας για τη λήψη αποφάσεων περί επανάληψης ή ματαίωσης προμήθειας που διενεργείται από τη Γενική Διεύθυνση. 

 

γη) Η ανάπτυξη συνεργασίας με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες, φορείς του εσωτερικού ή του εξωτερικού για ζητήματα που αφορούν στην εξέλιξη των μεθόδων και των εργαλείων σχετικά με την έρευνα αγοράς. 

 

γθ) Η στατιστική επεξεργασία, κατάρτιση, τήρηση, και συνεχής ενημέρωση των οικονομικών στοιχείων (τράπεζα πληροφοριών) αγαθών και υπηρεσιών που προμηθεύεται το Δημόσιο, ύστερα από έρευνα της εγχώριας και διεθνούς αγοράς, καθώς και από τις επιτευχθείσες τιμές σε διαγωνισμούς. 

 

Τμήμα Έρευνας Αγοράς

Προϊστάμενος:
Ανδρέας Νικολαΐδης 
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
anikolaidis@mindev.gov.gr