Διαδικασίες Ανάθεσης ΕΚΑΑ

Η/Υ καi οθόνες

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 01/2024 (ΑΔΑΜ: 24PROC014178078)

Ανοικτή ηλεκτρονική διαγωνιστική διαδικασία σύναψης συμφωνίας πλαίσιο (α/α ΕΣΗΔΗΣ: 283299)

  • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 26/02/2024.
  • Μέγιστη εκτιμώμενη αξία: Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαγωνιστική διαδικασία σύναψης συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας ενός (1) έτους για την προμήθεια 6.965 τεμαχίων Επιτραπέζιων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (CPV 30213300-8) και 7.820 τεμαχίων Οθονών (CPV 30231310-3) για την κάλυψη αναγκών φορέων του Δημοσίου, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 5.618.835,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.
  • Κριτήριο ανάθεσης: πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής / ανάθεση σ’ έναν οικονομικό φορέα ανά τμήμα
  • Πράσινα κριτήρια: Ναι

 

 

Συνημμένα αρχεία:

Διακήρυξη 01-2024

Τεχνικές Προδιάγραφες