Διαδικασίες Ανάθεσης ΕΚΑΑ

Φωτοαντιγραφικό Χαρτί

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 02/2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011299438)

Ανοικτή ηλεκτρονική διαγωνιστική διαδικασία σύναψης συμφωνίας πλαίσιο (α/α ΕΣΗΔΗΣ: 169482)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 27/09/2022

Μέγιστη εκτιμώμενη αξία: 2.149.845,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.

Κριτήριο ανάθεσης: πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής/ ανάθεση σ’ έναν οικονομικό φορέα ανά τμήμα

Πράσινα κριτήρια: Ναι

 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ 18/ΓΓΕ/2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV012573211)

Έναρξη για όλους τους αγοραστές: 25/04/2023

Διάρκεια: 1 έτος

Λήξη για όλους τους αγοραστές: 25/4/2024

Μέγιστη εκτιμώμενη αξία: 1.931.688,57 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.

Αγοραστές: Ένοπλες Δυνάμεις, Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, Πυροσβεστικό Σώμα