Διαδικασίες Ανάθεσης ΕΚΑΑ

ΕΠΙΠΛΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 09/2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007776658 )

Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαγωνιστική διαδικασία σύναψης συμφωνίας πλαίσιο

(α/α ΕΣΗΔΗΣ: 89931 (Υπουργεία-ΕΦΚΑ) και 89933 (Α.Α.Δ.Ε.)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 11/01/2021

Μέγιστη εκτιμώμενη αξία 9.159.190,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

Κριτήριο ανάθεσης: πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής/ ανάθεση σ’ έναν οικονομικό φορέα ανά τμήμα

Πράσινα κριτήρια: Ναι

 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ  11/ΓΓΕ /2022 (ΑΔΑΜ:22SYMV011289800)

Έναρξη για όλους τους αγοραστές: 15/09/2022

Διάρκεια: 3 έτη

Λήξη για όλους τους αγοραστές: 15/09/2025

Μέγιστη εκτιμώμενη αξία: 66.235,40 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.

Αγοραστές: Υπουργεία, ΑΑΔΕ

 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ 12/ΓΓΕ /2022 (ΑΔΑΜ:22SYMV011283558)

Έναρξη για τον αγοραστή: 15/09/2022

Διάρκεια: 3 έτη

Λήξη για όλους τους αγοραστές: 15/09/2025

Μέγιστη εκτιμώμενη αξία: 61.000,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.

Αγοραστής: ΑΑΔΕ

 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ 13/ΓΓΕ /2022 (ΑΔΑΜ:22SYMV0112373)

Έναρξη για όλους τους αγοραστές: 19 /09/2022

Διάρκεια: 3 έτη

Λήξη για όλους τους αγοραστές: 19 /09/2025

Μέγιστη εκτιμώμενη αξία: 43.358,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.

Αγοραστές: Υπουργεία, ΑΑΔΕ

 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ 14/ΓΓΕ /2022 (ΑΔΑΜ:22SYMV011292205)

Έναρξη για όλους τους αγοραστές: 19/09/2022

Διάρκεια: 3 έτη

Λήξη για όλους τους αγοραστές: 19/09/2025

Μέγιστη εκτιμώμενη αξία: 391.668,20 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.

Αγοραστές: Υπουργεία, ΑΑΔΕ

 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ 15/ΓΓΕ /2022 (ΑΔΑΜ:22SYMV011283800)

Έναρξη για όλους τους αγοραστές: 09 /09 /2022

Διάρκεια: 3 έτη

Λήξη για όλους τους αγοραστές: 09 /09 /2025

Μέγιστη εκτιμώμενη αξία: 2.119.616,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.

Αγοραστές: Υπουργεία, ΑΑΔΕ

 

Συνημμένα αρχεία:

Διακήρυξη 09/2020

Πίνακας αγοραστών

Συμφωνίες πλαίσιο: