Διαδικασίες Ανάθεσης ΕΚΑΑ

Σαρωτές, πολυμηχανήματα, Εκτυπωτές

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 07/2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007100013)

Ανοικτή ηλεκτρονική διαγωνιστική διαδικασία σύναψης συμφωνίας πλαίσιο (α/α ΕΣΗΔΗΣ: 83287, 83299, 83307)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 11-09-2020

Μέγιστη εκτιμώμενη αξία: 29.010.682,58 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.

Κριτήριο ανάθεσης: πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής/ ανάθεση σε περισσότερους του ενός οικονομικούς φορείς ανά τμήμα.

Πράσινα κριτήρια: Όχι

 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ  16/ΓΓΕ/2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV011707491)

Έναρξη για όλους τους αγοραστές: 23-11-2022

Διάρκεια: 3 έτη

Λήξη για όλους τους αγοραστές: 23-11-2025

Μέγιστη εκτιμώμενη αξία: 7.434.998,93 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.

Αγοραστές: Υπουργεία, Δικαστήρια, Περιφερειακές Υπηρεσίες Υπουργείου Πολιτισμού, Περιφερειακές Υπηρεσίες Υπουργείου Τουρισμού, Περιφερειακές Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας, Υγειονομικές Περιφέρειες, Νοσοκομεία, Ανεξάρτητη Αρχή «Επιθεώρηση Εργασίας».

 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ  17/ΓΓΕ/2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV01208651)

Έναρξη για όλους τους αγοραστές: 27-03-2023

Διάρκεια: 3 έτη

Λήξη για όλους τους αγοραστές: 27-03-2026

Μέγιστη εκτιμώμενη αξία: 12.089.098,01 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.

Αγοραστές: Υπουργεία, Δικαστήρια, Περιφερειακές Υπηρεσίες Υπουργείου Πολιτισμού, Περιφερειακές Υπηρεσίες Υπουργείου Τουρισμού, Περιφερειακές Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας, Υγειονομικές Περιφέρειες, Νοσοκομεία, Ανεξάρτητη Αρχή «Επιθεώρηση Εργασίας».

 

Συνημμένα αρχεία:

Διακήρυξη 07/2020

Πίνακας αγοραστών

Συμφωνία πλαίσιο  16/ΓΓΕ/2022

Συμφωνία πλαίσιο 17/ΓΓΕ/2023