Διαδικασίες Ανάθεσης ΕΚΑΑ

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 03/2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC006187228)

Ανοικτή ηλεκτρονική διαγωνιστική διαδικασία σύναψης συμφωνίας πλαίσιο (α/α ΕΣΗΔΗΣ: 81888, 81889)

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 04-03-2020

 

Μέγιστη εκτιμώμενη αξία: 12.960.000,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.

 

Κριτήριο ανάθεσης: πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής/ ανάθεση σε περισσότερους του ενός οικονομικούς φορείς.

 

Πράσινα κριτήρια: Όχι

 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ  03/ΓΓΕ/2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV007407741)

 

Έναρξη για όλους τους αγοραστές: 25-09-2020

 

Διάρκεια: 3 έτη

 

Λήξη για όλους τους αγοραστές: 25-09-2023

 

Μέγιστη εκτιμώμενη αξία: 12.906.000,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.

 

Αγοραστές: Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

 

Συνημμένα αρχεία:

 

Διακήρυξη 03/2020

Πίνακας αγοραστών

Συμφωνία πλαίσιο 03/ΓΓΕ/2020