Διαδικασίες Ανάθεσης ΕΚΑΑ

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 03/2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011099879)

Ανοικτή ηλεκτρονική διαγωνιστική διαδικασία σύναψης συμφωνίας πλαίσιο (α/α ΕΣΗΔΗΣ: 169991).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 27-09-2023

Μέγιστη εκτιμώμενη αξία: 9.890.830,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.

Κριτήριο ανάθεσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής/ ανάθεση σε έναν οικονομικό φορέα ανά τμήμα.

Πράσινα κριτήρια: Ναι

 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ 19/ΓΓΕ/2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV012970729)

Έναρξη για όλους τους αγοραστές: 22/06/2023

Διάρκεια: 1 έτος

Λήξη για όλους τους αγοραστές: 22/06/2024

Μέγιστη εκτιμώμενη αξία: 411.258,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.

Αγοραστές: Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υπουργείο Δικαιοσύνης, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ 20/ΓΓΕ/2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV012971089)

Έναρξη για τον αγοραστή: 22/06/2023

Διάρκεια: 1 έτος

Λήξη για τον αγοραστή: 22/06/2024

Μέγιστη εκτιμώμενη αξία: 489.900,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.

Αγοραστής: Υπουργείο Οικονομικών.

 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ 21/ΓΓΕ/2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV013118311)

Έναρξη για όλους τους αγοραστές: 30/06/2023

Διάρκεια: 1 έτος

Λήξη για όλους τους αγοραστές: 30/06/2024

Μέγιστη εκτιμώμενη αξία: 6.443.180,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.

Αγοραστές: Αρχηγείο  Ελληνικής Αστυνομίας, Υπουργείο Εξωτερικών, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη – Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής, Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Υπουργείο Τουρισμού, Πυροσβεστικό Σώμα.

 

Συνημμένα αρχεία:

Διακήρυξη 03/2022

Πίνακας αγοραστών

Συμφωνίες πλαίσιο: