Διεύθυνση Πολιτικής και Ενημέρωσης Καταναλωτή

Διεύθυνση Πολιτικής και Ενημέρωσης Καταναλωτή

Η Διεύθυνση Πολιτικής και Ενημέρωσης Καταναλωτή αποτελεί υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, σύμφωνα με το Π.Δ. 5/2022 (Α’ 15) «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων».

Επιχειρησιακοί στόχοι

Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης είναι:

 

α) Η χάραξη πολιτικής για την προστασία του καταναλωτή, η πρόταση και επεξεργασία νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων για την προστασία του καταναλωτή.

 

β) Η πραγματοποίηση δράσεων ενημέρωσης και εκπαίδευσης καταναλωτή.

Αρμοδιότητες

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται στα τμήματά της ως εξής: 

Διεύθυνση Πολιτικής και Ενημέρωσης Καταναλωτή

Προϊστάμενος:
Θεόδωρος Παπαγεωργίου
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
theopap@mindev.gov.gr

α) Πολιτικής, Θεσμικών Σχέσεων και Διοικητικής Συνεργασίας

αα) Ο σχεδιασμός και η χάραξη πολιτικής για την προστασία του καταναλωτή και η σύνταξη του ετήσιου προγράμματος στρατηγικής δράσης για θέματα καταναλωτή, βάσει των στόχων που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για τους καταναλωτές.

 

αβ) Η μελέτη, επεξεργασία, εισήγηση και προώθηση πρωτοβουλιών, μέτρων και νομοθετικών προτάσεων για την ενίσχυση της προστασίας του καταναλωτή.

 

αβ) Η παρακολούθηση της διεθνούς πολιτικής, της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας, και η ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών οι οποίες προβλέπονται στο Παράρτημα της υπ’ αρ. 2126/2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’27) για την προστασία του καταναλωτή.

 

αγ) Η συμμετοχή στην εκπόνηση μελετών και προγραμμάτων σε συνεργασία με την ΕΕ και με τους διεθνείς οργανισμούς για θέματα προστασίας του καταναλωτή.

 

αδ) Η συμμετοχή σε όργανα και επιτροπές της ΕΕ και των διεθνών οργανισμών και γενικά η συνεργασία με τις αρχές άλλων κρατών ή με διεθνείς οργανισμούς για θέματα προστασίας καταναλωτή.

 

αε) Η υποστήριξη της νομοθετικής πρωτοβουλίας του Υπουργείου για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με το ενωσιακό δίκαιο σε θέματα προστασίας καταναλωτή.

 

αστ) Η συμμετοχή στη διαδικασία κωδικοποίησης της καταναλωτικής νομοθεσίας.

 

αζ) Η λειτουργία ως Ενιαίο Γραφείο Σύνδεσης στο πλαίσιο εφαρμογής του «Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2394 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2017, σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών και με την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 (L345)».

 

αη) Η συμμετοχή στην ετήσια διενέργεια σαρώσεων (sweeps) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ιστοσελίδες εταιρειών, που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εμπόριο, για τον εντοπισμό των παραβάσεων διατάξεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2394, καθώς και η παροχή συνδρομής στη Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή σε σχέση με σαρώσεις (sweeps) ιστοσελίδων που πραγματοποιεί η ίδια σε εθνικό επίπεδο.

 

αθ) Η σύγκληση της Επιτροπής Προστασίας Ανηλίκων του άρθρου 7α του ν. 2251/1994, η σύνταξη εισηγήσεων για την έκδοση αποφάσεων του αρμόδιου Υπουργού και η υιοθέτηση κωδίκων ορθής πρακτικής για τη ρύθμιση θεμάτων που άπτονται της ψυχικής υγείας των ανηλίκων.

 

αι) Η συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών για την σύναψη μνημονίων στον τομέα προστασίας καταναλωτή με τις υπό ένταξη χώρες στην ΕΕ.

 

αια) Η εποπτεία της δραστηριότητας του Συνηγόρου του Καταναλωτή, και η υποστήριξη του έργου του, και ιδίως στην έκδοση κανονιστικών πράξεων που τον αφορούν.

Τμήμα Πολιτικής, Θεσμικών Σχέσεων και Διοικητικής Συνεργασίας

Προϊσταμένη:
Αθηνά Σαλάππα
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
salappa@mindev.gov.gr

β) Νομικής Υποστήριξης Πολιτικών Καταναλωτή

βα) Η νομική υποστήριξη των υπηρεσιών αρμοδιότητας επί θεμάτων προστασίας του καταναλωτή.

 

ββ) Η υποστήριξη της νομοθετικής πρωτοβουλίας του Υπουργείου στο ρυθμιστικό πεδίο της προστασίας των δικαιωμάτων του καταναλωτή.

 

βγ) Η τήρηση σε ηλεκτρονική μορφή και η διαχείριση των Μητρώων Διοικητικών Κυρώσεων, Εταιρειών Ενημέρωσης Οφειλετών και Φορέων Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών και λοιπών μητρώων σχετικών με την νομοθεσία για την προστασία του καταναλωτή.

 

βδ) Η σύνταξη των απόψεων της Διοίκησης ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών σε σχέση με πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τη Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή καθώς και των απόψεων επί προδικαστικών ερωτημάτων που τίθενται από το Δικαστήριο της ΕΕ για θέματα προστασίας καταναλωτή.

 

βε) Η καταγραφή και τήρηση σε αρχείο περιλήψεων των δικαστικών αποφάσεων που εκδίδονται κατόπιν προσφυγών κατά πράξεων της Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή και η σχετική ενημέρωση αυτής.

Τμήμα Νομικής Υποστήριξης Πολιτικών Καταναλωτή

Προϊσταμένη:
Ευαγγελία Κοτζαμπασάκη
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
kotzambasaki@mindev.gov.gr

γ) Επικοινωνίας και Εξωστρέφειας

γα) Η ενημέρωση των καταναλωτών για τα δικαιώματά τους, και τα μέσα προστασίας των συμφερόντων τους.

 

γβ) Η μέριμνα για τη λειτουργία και την ενημέρωση της ιστοσελίδας της Γενικής Διεύθυνσης για θέματα καταναλωτών.

 

γγ) Η μέριμνα για τη διεξαγωγή και οργάνωση προωθητικών ενεργειών για την ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με τα δικαιώματά τους, όπως έκδοση δελτίων τύπου, ενημερωτικών φυλλαδίων, και η διοργάνωση εκδηλώσεων-ημερίδων.

 

γδ) Η οργάνωση και η λειτουργία των ψηφιακών μέσων, και ιδίως της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, και της τηλεφωνικής γραμμής καταναλωτή 1520, μέσω των οποίων παρέχεται πληροφόρηση στους καταναλωτές για την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων τους και λαμβάνονται αναφορές, καταγγελίες και παράπονα σχετικά με παραβιάσεις διατάξεων καταναλωτικής νομοθεσίας.

 

γε) Η άσκηση των αρμοδιοτήτων, που προβλέπονται από τη νομοθεσία αναφορικά με τις ενώσεις καταναλωτών, το Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτή και Αγοράς και τη συμμετοχή εκπροσώπων των ενώσεων καταναλωτών σε εθνικά, διεθνή ή άλλα συλλογικά όργανα της ΕΕ.

 

γστ) Ο σχεδιασμός, η επεξεργασία, η εισήγηση και η υλοποίηση μέτρων και δράσεων για την ενίσχυση ορθών καταναλωτικών προτύπων καθώς και την προαγωγή της εκπαίδευσης ανηλίκων σε καταναλωτικά θέματα.

 

γζ) Η τήρηση και η διαχείριση του μητρώου ενώσεων καταναλωτών.

 

γη) Η συνεργασία με ενώσεις καταναλωτών και οργανώσεις πολιτών, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο πεδίο της προστασίας των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των καταναλωτών.

 

γθ) Η διενέργεια εκπαιδευτικών σεμιναρίων και ημερίδων για τους καταναλωτές, τα στελέχη των καταναλωτικών οργανώσεων, φορέων εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών και φορέων που εκπροσωπούν προμηθευτές για θέματα προστασίας καταναλωτή.

 

γι) Η επιδίωξη συνεργειών με άλλους δημόσιους φορείς για την προώθηση και υλοποίηση δράσεων σχετικών με την προστασία του καταναλωτή.

 

για) Η παρακολούθηση της υλοποίησης δράσεων ενημέρωσης και εξωστρέφειας και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τους με τη σύνταξη σχετικών εκθέσεων και προτάσεων για επανασχεδιασμό των δράσεων.

 

γιβ) Η συγκέντρωση μελετών, ερευνών, στατιστικών στοιχείων από τις εθνικές αρμόδιες αρχές για την προστασία του καταναλωτή, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2394, και από τις ενώσεις καταναλωτών με σκοπό την αποτύπωση του βαθμού προστασίας του καταναλωτικού κοινού στην Ελλάδα.

Τμήμα Επικοινωνίας και Εξωστρέφειας

Προϊστάμενος:
Δημήτρης Ταταρίδης
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
d.tataridis@mindev.gov.gr