ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

υπηρεσια ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ (ΥΠΑΝΕΦ)

Υπηρεσία Ανάπτυξης Εφοδιαστικής (ΥΠΑΝΕΦ)

Η Υπηρεσία Ανάπτυξης Εφοδιαστικής αποτελεί οργανική μονάδα επιπέδου τμήματος της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, σύμφωνα με το Π.Δ. 5/2022 (Α’ 15) «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων».

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

Αντικείμενο της Υπηρεσίας είναι ο επιτελικός συντονισμός εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου για την εφοδιαστική αλυσίδα, και ιδίως του ν. 4302/2014 (Α’ 225).

 

Στις αρμοδιότητές της περιλαμβάνονται:
α) Ο συντονισμός όλων των υπηρεσιών, οργάνων και ενεργειών για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την παρακολούθηση του δικτύου εφοδιασμού της χώρας, καθώς και την υποστήριξη παροχής συναφών υπηρεσιών και πληροφόρησης.


β) Η μελέτη για την εισήγηση μέτρων που αφορούν στον εκσυγχρονισμό και την απλοποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου της εφοδιαστικής αλυσίδας, και ιδίως του ν. 4302/2014, μετά από γνώμη των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων.


γ) Η εισήγηση πολιτικών και μέτρων για την ενσωμάτωση λειτουργιών εφοδιαστικής στην εσωτερική λειτουργία δημόσιων φορέων, ιδίως σε ό,τι αφορά στις προμήθειες και στη διαχείριση αποθεμάτων, ώστε να καταστούν αποδοτικές αλυσίδες αξίας.


δ) Η εποπτεία και αξιολόγηση των πολιτικών και μέτρων, που αφορούν στην ανάπτυξη του δικτύου εφοδιασμού της χώρας, σε εθνικό επίπεδο.


ε) Η υποστήριξη λειτουργίας του Συμβουλίου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας του άρθρου 7 του ν. 4302/2014 και της Κυβερνητικής Επιτροπής για την ανάπτυξη της Εφοδιαστικής Αλυσίδας της ΠΥΣ 20/2020, και η εισήγηση για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων του τομέα της εφοδιαστικής, καθώς και η σχετική ενημέρωση της Υπηρεσίας Συντονισμού.

Προϊσταμένη:
Αλεξάνδρα Νάσσου
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
anassou@mindev.gov.gr