γενική διεύθυνση αγοράσ και προστασιας καταναλωτη

Γενική Διεύθυνση Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή

Η Γενική Διεύθυνση Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή αποτελεί υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, σύμφωνα με το Π.Δ. 5/2022 (Α’ 15) «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων». 

Στρατηγικός σκοπός

Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης είναι: 

 

α) Ο σχεδιασμός πολιτικής για την ομαλή λειτουργία της αγοράς, την προώθηση της επιχειρηματικότητας, την προστασία των εμπορικών συναλλαγών και τη διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού των επιχειρήσεων, και  

 

β) Η προάσπιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών, η προστασία των οικονομικών συμφερόντων και της ασφάλειάς τους, η προαγωγή της πληροφόρησης και επιμόρφωσής τους ώστε να επηρεάζουν σε όφελός τους τις εξελίξεις στην αγορά, η υποστήριξη της οργάνωσής τους σε ενώσεις καταναλωτών και της ακρόασής τους σε θέματα που τους αφορούν, η διαμόρφωση υγιούς καταναλωτικής συνείδησης και προτύπων ορθής καταναλωτικής συμπεριφοράς. 

 

Η Γενική Διεύθυνση Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή διαρθρώνεται ως εξής: 

 

α) Διεύθυνση Εταιρειών. 

β) Διεύθυνση Εμπορικής Επιχειρηματικότητας. 

γ) Διεύθυνση Πολιτικής και Ενημέρωσης Καταναλωτή. 

δ) Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή. 

Προϊσταμένη:
Ευτυχία Λιανού
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
e.lianou@mindev.gov.gr