Δημόσια Διαβούλευση – Οδηγία (ΕΕ) 2022/2464 για την υποβολή εκθέσεων εταιρικής βιωσιμότητας (CSRD)

  Ανακοινώνεται η έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης αναφορικά με την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2022/2464 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2022, που αφορά την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας, στην ελληνική νομοθεσία.  Οι απόψεις των ενδιαφερόμενων μερών θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέχρι τη Δευτέρα, 9 Οκτωβρίου 2023. Τα σχόλια θα πρέπει να […]