Οδηγίες σχετικά με τα ηλεκτρονικά έντυπα (e-Forms) για τη δημοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων.

Μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε την παρακάτω εγκύκλιο, με την οποία παρέχονται οδηγίες στις αναθέτουσες αρχές σχετικά με την εφαρμογή του Εκτελεστικού Κανονισμού 2019/1780 για τα ηλεκτρονικά έντυπα (e-Forms), για τη δημοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων.

Περισσότερα Νέα

Share: