Δημόσια Διαβούλευση – Οδηγία (ΕΕ) 2022/2464 για την υποβολή εκθέσεων εταιρικής βιωσιμότητας (CSRD)

 

Ανακοινώνεται η έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης αναφορικά με την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2022/2464 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2022, που αφορά την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας, στην ελληνική νομοθεσία. 


Οι απόψεις των ενδιαφερόμενων μερών θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέχρι τη Δευτέρα, 9 Οκτωβρίου 2023. Τα σχόλια θα πρέπει να φέρουν την ένδειξη του θέματος Corporate Sustainability Reporting Directive (Οδηγία για την υποβολή εκθέσεων εταιρικής βιωσιμότητας) και να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@elte.org.gr.

 

Σημειώνεται ότι δίνεται και η δυνατότητα υποβολής σχετικών ερωτημάτων στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση. Τα σχόλια που θα προκύψουν από τη δημόσια διαβούλευση θα τεθούν υπόψιν της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την υπ ́ αριθ. 82294/15/9/2023 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης για την ενσωμάτωση της σχετικής Οδηγίας

 

Powered By EmbedPress

Περισσότερα Νέα

Share: