Πιστοποιημένο επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΙΝΕΠ – ΕΚΔΔΑ για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις

Το επόμενο προγραμματισμένο σεμινάριο με τίτλο ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ με κωδικό 80102Ο21 (Τομέας «Οικονομία και Δημοσιονομική Πολιτική») θα πραγματοποιηθεί από 5/7/2021 μέχρι 8/7/2021. Το πιστοποιημένο επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται στους υπαλλήλους και στα στελέχη των αναθετουσών αρχών, των ελεγκτικών φορέων, των διαχειριστικών αρχών και των δημοσίων φορέων γενικότερα, που το αντικείμενο της εργασίας τους σχετίζεται με τον σύγχρονο και στρατηγικό τομέα των Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων. Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην ιστοσελίδα του ΙΝΕΠ / ΕΚΔΔΑ (https://www.ekdd.gr) και στην ηλεκτρονική υπηρεσία συμμετοχής σε επιμορφωτικά προγράμματα (https://online.ekdd.gr/OnlineWeb/).

Περισσότερο Υλικό

Share: