Εκσυγχρονισμός του εθνικού συστήματος απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ (EU ECOLABEL)

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού του εθνικού συστήματος απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ εξέδωσε την ΚΥΑ με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/125392/2021 (ΦΕΚ 6414 Β’) «Καθορισμός αρμόδιων φορέων, μέτρων και διαδικασιών για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 66/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με το οικολογικό σήμα της ΕΕ (EU ECOLABEL) και εκσυγχρονισμός του εθνικού συστήματος απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ».

Περισσότερο Υλικό

Διαγωνιστική διαδικασία για την «Επέκταση των δυνατοτήτων της Ηλεκτρονικής Υποβολής Παραπόνων Καταναλωτών από κινητές συσκευές (mobile app) στην πλατφόρμα «kataggelies.mindev.gov.gr» του Υπουργείου Ανάπτυξης»

Εκδόθηκε η παρακάτω Διακήρυξη για την Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαγωνιστική διαδικασία σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών για

Share: