ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Περιεχόμενα

Έδρα της επιχείρησης

Γενικά η εμπορική δραστηριότητα δεν μπορεί να έχει έδρα το σπίτι. Για την έδρα, λοιπόν, της επιχείρησής σας, μπορείτε:

 • Να ενοικιάσετε κάποιο χώρο με το αντίστοιχο μισθωτήριο συμβόλαιο που θα πρέπει να κατατεθεί στην εφορία ή
 • Να δηλώσετε κάποιον ιδιόκτητο χώρο που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ως επαγγελματική στέγη

Κατάλληλη Επιχειρηματική Δραστηριότητα

 • Η δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) δεν απαιτεί συγκεκριμένη αδειοδότηση, καθώς εντάσσεται στην «ελευθερία ανάληψης και άσκησης δραστηριότητας της Κοινωνίας της Πληροφορίας» όπως αυτή περιγράφεται ρητά στο άρθρο 3 του Π.Δ. 131/2003 «Προσαρμογή στην Οδηγία 2000/31 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου στην εσωτερική αγορά» («Οδηγία για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο»).
 • Ένα ηλεκτρονικό κατάστημα δεν διαφέρει φορολογικά από ένα φυσικό. Ως αποτέλεσμα, η έναρξη της επιχείρησης e-shop στην εφορία είναι ένα βήμα απαραίτητο για τη δημιουργία του. Αυτό μπορεί να γίνει με τους εξής εναλλακτικούς τρόπους:

 

 1. Νέος ΚΑΔ σε υφιστάμενη επιχείρηση για πωλήσεις μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος,
 2. Έναρξη επιχείρησης στην εφορία:

 

 • Προσωρινή εγγραφή στο αρμόδιο επιμελητήριο (πιθανότατα επαγγελματικό ή εμπορικό)
 • Εγγραφή στον ΕΦΚΑ – ΟΑΕΕ (Είναι υποχρεωτική)
 • Έναρξη στην εφορία με δήλωση του κατάλληλου/ων ΚΑΔ και απόκτηση ΑΦΜ (Θα προσκομίσετε τις βεβαιώσεις εγγραφής σε Επιμελητήριο και ΕΦΚΑ)
 • Οριστική εγγραφή στο αρμόδιο επιμελητήριο.

 

Σημειώνεται ότι η έναρξη στην εφορία μπορεί πλέον να γίνει και μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ «myAADElive».

Επίσης λάβετε υπόψη σας ότι πλέον είναι υποχρεωτικά τα ηλεκτρονικά τιμολόγια. Θα χρειαστείτε λοιπόν ταμειακή μηχανή ή φορολογικό μηχανισμό ή κατάλληλο εμπορικό πρόγραμμα για την έκδοση αποδείξεων και σύνδεση με την πλατφόρμα «myDATA» για την καταχώρηση και παρακολούθηση των εσόδων και των εξόδων της επιχείρησης σας στα ηλεκτρονικά βιβλία της ΑΑΔΕ.

Κατασκευή Ηλεκτρονικού Καταστήματος (E-Shop)

Κατοχύρωση ονόματος ιστοτόπου (domain name). Το domain name θα αποτελεί την ηλεκτρονική διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας καταστήματος. Οι πιο συνηθισμένες καταλήξεις για ελληνικά e-shop είναι το .gr, .com, .eu, .com.gr κ.ά. Η κατοχύρωση του domain name γίνεται από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

 • Καταχώρηση της εταιρείας και του domain name στο Γενικό Εμπορικό ΜΗτρώο (ΓΕΜΗ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4635/2019, άρθρα 86 και 95.
 • Κατασκευή ιστοσελίδας ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop).

 

Στο Π.Δ. 131/2003 «Προσαρμογή στην Οδηγία 2000/31 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου στην εσωτερική αγορά» («Οδηγία για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο»), ρυθμίζονται ζητήματα λειτουργίας των ηλεκτρονικών καταστημάτων όπως:

 • Οι γενικές πληροφορίες (επωνυμία, γεωγραφική θέση, αριθμός ΓΕ.ΜΗ-βλ παρακάτω-τα στοιχεία επικοινωνίας, κ.ά.) που θα πρέπει να παρέχονται (άρθρο 4).
 • Ζητήματα εμπορικών επικοινωνιών όπως εκπτώσεις, δώρα κ.ά. (άρθρα 5-6).
 • Ζητήματα συμβάσεων που καταρτίζονται με ηλεκτρονικά μέσα (άρθρα 8-10).
 • Εξώδικος διακανονισμός διαφορών (άρθρο 16).
 • Οι προβλεπόμενες κυρώσεις (άρθρο 19).

 

Επίσης, με την αρ. 31619/15.03.2017 Υπουργική Απόφαση εκδόθηκε ο «Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο», στον οποίο αναφέρονται οι γενικές αρχές και οι ελάχιστοι κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας και ηθικής συμπεριφοράς, που πρέπει να τηρούνται απέναντι στον καταναλωτή από τις επιχειρήσεις, στο πλαίσιο των συμβάσεων πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών που συνάπτονται εξ ολοκλήρου διαδικτυακά, έναντι αμοιβής.

Επισημαίνεται ότι, πλέον των ανωτέρω, εφαρμογή επί ζητημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου έχουν και οι διατάξεις του Νόμου Καταναλωτή (Ν.2251/94) στο τρίτο μέρος του οποίου (άρθρα 3 και 4) ρυθμίζονται θέματα συμβάσεων από απόσταση και συμβάσεων εκτός εμπορικού καταστήματος, μεταξύ των οποίων και το δικαίωμα στην υπαναχώρηση που θα πρέπει να αναγράφεται στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

Μετά την Κατασκευή Ηλεκτρονικού Καταστήματος (E-Shop)

Μετά την κατασευή του e-shop σας, εάν συμμετέχετε σε marketplaces στην Ελλάδα (για παράδειγμα Shopflix, Skroutz, Best Price) ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να λάβετε υπόψη όσα ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2022/2065 «σχετικά με την ενιαία αγορά ψηφιακών υπηρεσιών και την τροποποίηση της οδηγίας 2000/31/ΕΚ (πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες)», ιδιαίτερα τα άρθρα 30-32.